"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Geçmiş Yıl Revizyonları

TÜİK tarafından üretilen istatistikler, günün ekonomik, sosyal ve kültürel koşullara uyum sağlaması amacıyla kavram, kapsam ve yöntem olarak değişikliğe uğrayabilmektedir. Bu değişiklikler, bazı istatistikler için zaman boyutunda kırılmalara, bazıları için ise yöntemsel imkanlar el verdiği ölçüde kırılmaları gidermek için geriye dönük hesaplamalara (ana revizyonlara) sebep olabilmektedir. Veri kullanıcıları, akademisyenler ve politika yapıcıları tarafından takip edilen istatistiklerin zaman içindeki eğilimlerinin doğru bir şekilde yorumlanabilmesi için meydana gelen bu ana revizyonların dikkate alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda TÜİK bünyesinde üretilen istatistiklerde 1989-2020 yılları arasında meydana gelen kırılma ve bu kırılmaları gidermek için yapılan ana revizyonlar nedenlerine ve zamanlamalarına göre incelenmiştir. Bu ürünlerden 39'unda çeşitli yıllarda yöntem değişimi, temel yıl değişimi, sınıflama değişimi gibi sebeplerden ötürü kırılma oluşmuş ve bu kırılmaları gidermek için değişiklik sonrası verilerle uyum sağlamak adına ana revizyonlar yapılmıştır. Diğer taraftan; 20 üründe çeşitli yıllarda yöntem değişimi, temel yıl değişimi, sınıflama değişimi gibi sebeplerden ötürü kırılmalar oluşmuş ancak bu kırılmaları gidermek metodolojik açıdan mümkün olamamıştır. 59 üründe hiçbir kırılma olmamıştır ve bu istatistikler zaman içinde karşılaştırılabilir olarak kullanılabilmektedir.

Kırılmaların ağırlıklı olarak 2005 yılı ve sonrasında meydana geldiği gözlemlenmektedir. Avrupa Birliği İstatistik Sistemi'ne uyum kapsamında yapılan geliştirmelerin 2005 yılında hızlanmasının ve özellikle 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 2005 yılında yürürlüğe girmesinin bunun en önemli nedenleri olduğu söylenebilir.


Tablo 1. Ana revizyon ile kırılmaların giderildiği istatistikler

Ürünler Son 30 Yıldaki Kırılmalar Kırılmayı Gidermek İçin Yapılan Ana Revizyonlar
Kırılma
yılları
Kırılma nedenleri Ana revizyon
yapıldı mı?
Ana revizyon dönemleri
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi 2007 Temel yıl değişimi Evet 2007 yılında 2005=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2006 yılları yeni baz yılına göre revize edildi.
Boşanma İstatistikleri 2003 Kaynak veri değişimi Evet 2004-2014 yıllarını kapsayan İl Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ilk kez 2016 yılında yayımlandı. 2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde yapılan revizyonların Ulusal Hesaplar sistemine entegre edilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile kullanılan veri kaynaklarındaki gelişmelere bağlı olarak 2009-2019 il bazında GSYH serileri revize edildi. Ayrıca, serideki kırılmayı önlemek için, 2004 yılına kadar, cari fiyatlarla geri çekildi. 2009=100 bazlı zincirlenmiş hacim endeksine göre il bazında GSYH serisi ilk kez hesaplanmaya başlandı (2004-2019).
İl Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2009 Yöntem ve veri kaynağı değişimi Evet 2006 yılında 2001-2002 yılları revize edildi.
Not: 2006'da 2003 yılı ve sonrasına ait evlenme ve boşanma olaylarına ilişkin
bilgiler MERNİS veri tabanından elde edilerek yayımlanmaya başlanmıştır.
Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri
Çevre Koruma Harcama İstatistikleri
2013 Kapsam değişimi Evet 2015 yılında 2012 yılı revize edildi.
Çıkış Yapan Ziyaretçi İstatistikleri 2012 Kapsam ve yöntem değişikliği Evet 2012 yılında 2001-2011 yılları tüm dönemleri için veriler revize edildi.
2012-2013 Kapsam değişimi Evet 2013 yılında 2012 yılı 3. ve 4., 2013 yılı 1. ve 2. dönem verileri revize edildi.
Çiftçinin Eline Geçen Fiyat İstatistikleri (ÇEF/ENDEKS)
Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
2003 Temel yıl ve sınıflama değişimi Hayır -
2006 Yöntem değişimi Hayır -
2014 Temel yıl ve yöntem değişimi Evet 2014 yılında 2010 baz yıllı endekse geçildiğinde 2003=100 ve 1983 TEFE'ye kadar bağlandı. 1994 ÇEF endeksiyle değil TEFE ile bağlantı kuruldu.
2018 Temel yıl ve referans yıl değişiklikleri Evet 2018 yılında 2015=100 temel yıllı endekse geçildiğinde 2010-2017 yılları revize edildi.
Dış Ticaret Endeksleri 2005 Temel yıl değişimi Evet 2005 yılında 2003=100 temel yıllı endekse geçilirken 2003-2004 yılları yeni baz yıla göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2010=100 temel yıllı endekse geçilirken 1982'ye kadar ana kalemler düzeyinde revize edildi. 
(Yapılan revizyonlar endekslerde meydana gelen bir değişim olmayıp, değişik temel yıllı endekslerin link edilerek daha uzun süreli bir seri elde edilmek istenmesinden kaynaklanmaktadır.)
Dış Ticaret İstatistikleri 2013 Kapsam değişimi Evet Uluslararası mal ticareti istatistikleri "genel ticaret sistemi"ne göre yayımlanmaya başlandı. Bu sisteme göre toplulaştırılarak yayımlanmış 2013-2019 dönemine ilişkin veriler revize edildi.
Eğitim Harcamaları İstatistikleri 2015 Kapsam ve kaynak veri değişimi Evet 2016 yılında 2011-2014 yılları revize edildi.
2017 Kaynak verideki değişim Evet 2018 yılında 2011-2016 yılları revize edildi.
Ekonomik Güven Endeksi 2017 Kaynak verideki değişim Evet 2007-2016 dönemi verisi revize edildi.
Not: 2017 Ocak ayında endeksin veri kaynaklarından olan tüketici güven alt endeksleri çok değişkenli modele dayalı yaklaşımla 2004-2011 dönemi için geriye çekildiğinden analiz dönemi uzatılmış ve güncelleme yapılmıştır.
2017 Kaynak verideki değişim Evet 2007-2017 dönemi verisi revize edildi.
Not: 2017 yılı Nisan ayında endeksin veri kaynaklarından reel kesim güven endeksinin ağırlık yöntemindeki değişiklik nedeniyle Ocak 2007- Mart 2017 dönemi revize edilmiştir.
Evlenme İstatistikleri 2003 Kaynak veri değişimi Evet 2006 yılında 2001-2002 yılları revize edildi.
Not: 2006'da 2003 yılı ve sonrasına ait evlenme ve boşanma olaylarına ilişkin
bilgiler MERNİS veri tabanından elde edilerek yayımlanmaya başlanmıştır.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 2015 Kaynak veri değişimi Evet 2005 yılının Ocak ayından başlayarak 2015 yılı Haziran ayına kadar revize edildi.
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2009 Nüfus verilerindeki değişim Evet 2009 yılında 2007-2008 yılları revize edildi.
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri 1992 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Evet 1988-1992 yılları revize edildi.
1997 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Evet 1988-1997 yılları revize edildi.
2000 Kapsam, uygulama dönemi ve sınıflama değişimi Hayır  -
2001 Sınıflama değişimi Hayır  -
2002 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Evet 1988-2002 yılları revize edildi.
2004 Tahmin düzeyinin değişimi Hayır  -
2005 Yayım periyodunun değişmesi Hayır  -
2008 Nüfus projeksiyonlarının değişimi Evet 2006-2007 yılları revize edildi.
2009 Sınıflama ve nüfus projeksiyonlarının değişimi Evet 2004-2008 yılları revize edildi.
2012 Sınıflama değişimi Hayır ISCO-88 - ISCO 08 geçiş tablosu verildi
2014 Yöntem değişimi, nüfus projeksiyonları ve yeni idari bölünüş Evet 2005-2014 (Ocak) yılları revize edildi.
Hayat Tabloları 2015 Yöntem değişimi Evet 2015 yılında 2013 yılı revize edildi.
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
İşgücü Maliyeti Endeksi 2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2007-2012 yılları yeni baz yılına göre revize edildi. 
2014 Yöntem değişimi Evet 2014 yılının 1. Çeyreğinde ve 3. Çeyreğinde yöntem değişimi nedeniyle 2010-2013 yılları iki kez revize edildi.
2015 Yöntem değişimi   2015 yılının 3. çeyreğinde, 2007 yılının ilk çeyreğinden başlayarak 2014 yılı 2. çeyreğine kadar revize edildi
2015 Yöntem değişimi Evet 2015 yılının 1. çeyreğinde, yöntem değişimi nedeniyle 2007 yılının ilk çeyreğinden başlayarak 2014 yılı 3. çeyreğine kadar revize edildi.
Konut Satış İstatistikleri 2013 Kapsam değişimi Evet 2013 yılında 2008-2012 dönemi verisi revize edildi.
Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar 2017 Kaynak verideki değişim Evet 2018 yılında 2008-2016 yılları revize edildi.
Nüfus Projeksiyonları ve ilgili demografik göstergeler 1994 Yöntem değişimi Evet 1994'te 1990-2005 dönemi için revize edildi.
2000 Projeksiyon varsayımlarının değişimi Evet 2001'de 1990-2030 dönemi için revize edildi.
2003 Projeksiyon varsayımlarının değişimi Evet 2005'te 1990-2020 dönemi için revize edildi.
2008 Temel yıl ve projeksiyon varsayımlarının değişimi Evet 2009'da 1985-2025 dönemi için revize edildi.
2010 Projeksiyon varsayımlarının değişimi Evet 2011'de 2000-2025 dönemi için revize edildi.
2012 Temel yıl ve projeksiyon varsayımlarının değişimi Evet 2013'te 2000-2075 dönemi için revize edildi.
Perakende Satış Endeksleri 2018 Temel yıl, sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler ile kaynak verideki değişim Evet 2018 yılında 2015=100 temel yıllı endekse geçildiğinde 2010-2017 yılları revize edildi.
Sanayi Ciro Endeksi 2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
Sanayi Üretim Endeksi 1994 Temel yıl değişimi Evet 1994 yılında 1992=100 temel yıllı endekse geçilince 1992-1993 yılları revize edildi.  
1999 Temel yıl ve sınıflama değişimi Evet 1999 yılında 1997=100'e temel yıl değişiminde 1977-1996 yılları revize edildi.  
2008 Temel yıl ve sınıflama değişimi Evet 2008 yılında 2005=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2008 yılları revize edildi.  
2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
2018 Temel yıl, sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler ile kaynak verideki değişim Evet 2018 yılında 2015=100 temel yıllı endekse geçilince 2005-2017 arası yapılan değişikliklere göre revize edildi. 
Tüketici Eğilim İstatistikleri ve Tüketici Güven Endeksi 2013 Soru kağıdı, ana endeksi oluşturan alt endeksler ve uygulama dönemi değişikliği Evet 2013 yılında 2004-2012 dönemi verisi revize edildi.
Not:2012 yılında çift uygulama yapılmış olup yeni uygulama sonuçları 2013'ten itibaren yayımlanmaya başlanmıştır. Bu nedenle 2012 yılı için yeni serinin anket verisi mevcuttur.
Ticaret ve Hizmet Endeksleri 2010 Sınıflama değişimi Evet 2010 yılında NACE Rev 2 sınıflamalı endekse geçilince 2005-2009 dönemi NACE Rev 2'ye göre revize edildi.
2013 Temel yıl değişimi Evet 2013 yılında 2010 temel yıllı endekse geçilince 2005-2012 arası yeni baz yılına göre revize edildi. 
Vatandaş Giriş İstatistikleri 2012 Kapsam ve yöntem değişikliği Evet 2012 yılında 2003-2011 yılları tüm dönemleri için veriler revize edildi.
Yapı İzin İstatistikleri 2004 Kapsam değişimi Evet 2004 yılında 2002-2003 yılları revize edildi.
2011 Kapsam değişimi Evet 2011 yılında 2009-2010 yılları revize edildi.
Yetişkin Eğitimi Araştırması 2017  Sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama ve soru yapısındaki değişiklikler Evet 2017 yılında 2012 yılı revize edildi.
Yıllık Sanayi Ürün (Prodcom) İstatistikleri 2010 Sınıflama değişimi Evet 2005-2009 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
2012 Kaynak veri değişimi Evet 2010-2011 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2003 Yöntem ve sınıflama değişimi Hayır -
2009 Sınıflama değişimi Evet 2009 yılında NACE Rev 2?ye geçilince 2003-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 1996 Kapsam, sınıflama ve temel yıl değişikliği Hayır -
2005 Kavram, kapsam, sınıflama ve yöntem değişikliği Evet 2005 yılında 2003=100 temel yıllı endekse geçilince 2003-2004 yılları yeni baz yılı ve sınıflamaya göre revize edildi.
2014 Kapsam ve sınıflama değişikliği Evet 2014 yılında NACE Rev 2?ye göre Yurt İçi ÜFE?ye geçilince 2003-2013 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri 2002 Yöntem ve sınıflama değişimi Hayır  -
2009 Sınıflama değişimi Evet 2009 yılında NACE Rev 2?ye geçilince 2002-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Radyo Televizyon İstatistikleri 2002 Yöntem ve sınıflama değişimi Hayır -
2009 Sınıflama değişimi Evet 2009 yılında NACE Rev 2?ye geçilince 2002-2008 yılları yeni sınıflamaya göre revize edildi.
Sosyal Koruma İstatistikleri 2015 Veri kaynağındaki veri değişimi Evet 2016 yılında 2003-2014 yılı revize edildi.
Kültür Ekonomisi 2019 Yöntem ve kapsam değişimi Evet 2014-2018 yılları için kültürel sektörler kapsamı Eurostat metodolojisi çerçevesinde revize edildi.
Yıllık ve Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 1990 Temel yıl değişimi Evet 1987 yılından itibaren ilk kez çeyreklik GSYH tahminleri yayımlanmaya başladı. 1993 yılında, 1987 bazlı seriye geçildi.
1998 Yöntem ve sınıflama değişimi Evet SNA 68'den ESA-95 metodolojisine geçildi ve sınıflama sistemi değişikliği yapıldı. 2008 yılında 1998 bazlı seriye geçildi ve 1998-2006 yılları revize edildi.
1998 Sınıflama değişimi Evet 2014 yılında NACE Rev 2?ye geçilmiş 1998-2013 yılları için seri revize edilmiştir.
2012 Yöntem ve veri kaynağı değişimi Evet ESA-2010 metodolojisine uyum sağlandı ve veri kaynağı değiştirildi (idari kayıtlara geçiş). 2016 yılında 2009 bazlı seriye geçildi ve 1998-2016 yılları revize edildi.
2013 Yöntem ve veri kaynağı değişimi Evet 2016 yılında ilk defa yayımlanan ve dört dönem tahmin toplamından "bağımsız" olarak hesaplanan "Yıllık" Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Hesapları ile dönemsel ve bölgesel eşitleme yapılmış ve seriler 1998 yılına kadar geri çekilmiştir.
2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde yapılan revizyonların Ulusal Hesaplar sistemine etkileri 2013-2019 "yıllık" ve "dönemsel" GSYH verilerine 2020 yılında yansıtılmıştır. Ayrıca, tüm GSYH serileri kırılmayı önlemek için, 1998 yılına kadar, cari fiyatlarla ve zincirlenmiş hacim değeriyle geri çekilmiştir.
Kurumsal Sektör Hesapları 2013 Kapsam, yöntem ve sınıflama değişimi Evet İlk yayın 2016 yılında 2009 yılından başlayarak oluşturuldu. 2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde yapılan revizyonların Ulusal Hesaplar sistemine etkileri 2013-2019 yıllık Kurumsal Sektör Hesaplarına yansıtılmıştır. Ayrıca kırılmayı önlemek için, 2009 yılına kadar, Kurumsal sektör hesaplarına ait ilgili seriler geri çekilmiştir.

 

Tablo 2. Kırılma Olan/Ana Revizyon Olmayan İstatistikler

Ürünler Son 30 Yıldaki Kırılmalar
Kırılma yılları Kırılma nedenleri
Bölgesel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla/Katma Değer
İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
2002-2003 dönemi için veri mevcut değildir Veri devamlılığının olmaması
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları 2002 Para birimi değişimi
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması (Bölgesel)
2010 Sınıflama değişimi
2012 Sınıflama değişimi
Girişimcilik 2009 Sınıflama değişimi
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım İstatistikleri 2010 Sınıflama değişimi
Güvenlik Birimine Gelen Getirilen Çocuklar 2007 Kapsam değişimi
Hanehalkı Tüketim Harcaması
Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel)
2002 Sınıflama değişimi
2007 Nüfus projeksiyonlarının değişimi
İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri 2004 Kapsam değişimi
2008 Kapsam değişimi
Kamu Kuruluşları Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2008 Sınıflama değişimi
Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2015 Kapsam Değişimi
Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri 2010 Kapsam değişimi
2012 Kapsam değişimi
Motorlu Kara Taşıtları 2004 Yöntem değişimi
Ölüm İstatistikleri / İntihar İstatistikleri 2009 Kapsam ve kaynak değişimi
2012 Kapsam ve kaynak değişimi
Sanayi ve Hizmet Kuruluşları AR-GE 2001 Sınıflama değişimi
2009 Sınıflama değişimi
Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı 2007 Yöntem değişimi
Türkiye İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma
Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yoğunlaşma
1997 Sınıflama değişimi
2006 Sınıflama değişimi
2009 Sınıflama değişimi
Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri 2009 Sınıflama değişimi
Yenilik Araştırması 2011 Sınıflama değişimi
Yoksulluk Çalışması 2010 Yöntem değişimi
Yüksek Öğretim Kesimi Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Araştırması 2008 Yöntem değişimi

 

Tablo 3. Kırılma ve/veya Ana Revizyon Olmayan İstatistikler

Ürünler
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Kültürel İstihdam
Aile Yapısı Araştırması Kültürel Miras
Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması Kümes Hayvancılığı Üretimi
Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri Kütüphane İstatistikleri
Belediye Atık İstatistikleri Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklar
Belediye Atıksu İstatistikleri Organize Sanayi Bölgeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri
Belediye Su İstatistikleri Ölüm Nedeni İstatistikleri
Bitkisel Üretim 1.Tahmini, 2. Tahmini ve İstatistikler Sağlık Harcamaları İstatistikleri
Bitkisel Ürün Denge Tabloları Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri/Tıbbi Atık İstatistikleri
Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi Seçim İstatistikleri
Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri
Ciro Endeksleri Sektörel Güven Endeksleri
Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri
Devlet Hesapları Seragazı Emisyon İstatistikleri
Dış alem hesapları Sinema ve Tiyatro İstatistikleri
Doğum İstatistikleri Su Ürünleri İstatistikleri
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
Girdi çıktı tabloları-arz kullanım Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri Tarımsal  İşletme Yapı Araştırması
Girişimlerde Mesleki Eğitim Taşıt-kilometre İstatistikleri
Hanehalkı Yurtiçi Turizm İstatistikleri Termik Santral Su, Atıksu ve Atık  İstatistikleri
Hayvansal Üretim İstatistikleri Tüketici Fiyat Endeksi
İnşaat Maliyet Endeksi Türkiye Sağlık Araştırması
İş ve Aile Yaşamının Uyumu Uluslararası Göç İstatistikleri
İşgücü Girdi Endeksleri Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri
İşgücü Maliyeti Araştırması Yaşam Memnuniyeti Araştırması
Katı Yakıtlar Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması
Kazanç Yapısı Araştırması Yazılı Medya İstatistikleri
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri