"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Revizyon Politikası

Mevcut istatistiklerin güvenilir, karşılaştırılabilir, uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi için yayımlanan verilerde revizyona ilişkin stratejiler belirlenmiştir. Diğer taraftan, Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri (Code of Practice) doğrultusunda üretilen istatistiklerin revizyon politikalarının kamuoyu ile paylaşılması istatistik üreticilerinin şeffaflık politikaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda, uzunluk ve derinlik detayında hangi istatistiklerin, hangi nedenden dolayı revize edileceğine ilişkin genel çerçeveyi çizen bir politika dokümanı olarak "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Tarafından Üretilen İstatistiki Verilerde Revizyon Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" yayımlanmıştır.

Söz konusu revizyon yönergesinde belirlenen çerçevenin istatistik üreticilerince etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve revizyon uygulamalarında standardizasyonu sağlamak amacıyla bu yönergenin yanısıra "Revizyon El Kitabı" hazırlanmıştır.