"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...

Cari Yıl Revizyon Planı

Geç gelen veri, eşleştirme ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırma işlemleri nedeniyle veriler, her ayda/dönemde rutin olarak revize edilebilmekte ya da temel ve referans yıl, sınıflama, tanım, kapsam, yöntem, uygulama, soru yapısı ve kaynak veri değişiklikleri ile yasal düzenlemeler gibi nedenlerle ana revizyona tabi olabilmektedir. Cari dönemde uygulanacak olan rutin/ana revizyon uygulamalarına ilişkin bilgiler, verinin zaman içinde geçerliliğinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır.

Bu kapsamda TÜİK, her takvim yılının başında ilgili yılda yayımlanacak tüm istatistiki konu başlıkları için rutin ve/veya ana revizyon durumlarının kamuoyu ile paylaşılması kuralını benimsemiştir. Böylece, veri kullanıcıları, politika yapıcı ve akademisyenler, takip ettikleri verinin hangi sıklıkla ve geçmişe doğru ne kadar revize edileceğine ya da cari yılda ana revizyona uğrayıp uğramayacağına ilişkin bilgi edinmiş olacaktır.

2020 yılında TÜİK bünyesinde yayımlanacak istatistiklerin revizyon politikalarına ilişkin özet bilgiler Tablo 1’de konu başlığı ayrımında verilmiştir. Bu tabloda, her bir konu başlığında rutin/ana revizyon ayrımında uygulanacak strateji belirtilmiştir. Diğer taraftan, revizyon politikalarına ilişkin detaylı bilgiler, istatistiklerin metaveri bölümlerinde yer alan “Revizyonlar” başlığı altında “Revizyon Bilgi Formları” aracılığıyla kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılacaktır. Revizyon Bilgi Formlarının bulunduğu metaveri bölümlerine, TÜİK resmi internet sayfasındaki her bir haber bülteni başlığı altından ulaşılabileceği gibi Revizyon Bilgi Formlarına aşağıdaki tabloda verilen linkler aracılığıyla da doğrudan ulaşılabilir.

Tablo 1’e göre 2020 yılında 93 konu başlığı altında yayımlanacak istatistiklerden 30 konu başlığının aylık/çeyreklik/yıllık dönemlerde rutin olarak revize edilmesi, 1 konu başlığında ise ana revizyon yapılması planlanmaktadır.


Tablo 1. İstatistiki Konu Başlıklarının 2020 Yılındaki Revizyon Politikaları

# Haber Bülteni Rutin Revizyon Planı (Var/Yok) Ana Revizyon Planı (Planlanıyor/ Planlanmıyor) Formu İncele
1 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
2 Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması
3 Bitkisel Üretim 1.Tahmini
4 Bitkisel Üretim 2.Tahmini
5 Bitkisel Üretim İstatistikleri
6 Bitkisel Ürün Denge Tabloları
7 Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri
8 Biyoteknoloji İstatistikleri
9 Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri
10 Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri
11 Ciro Endeksleri
12 Çevre Koruma Harcama İstatistikleri
13 Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları
14 Devlet Destekli Tarım Sigortaları
15 Devlet Hesapları
16 Dış Ticaret Endeksleri
17 Dış Ticaret İstatistikleri
18 Doğum İstatistikleri
19 Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
20 Dünya Nüfus Günü
21 Eğitim Harcamaları İstatistikleri
22 Ekonomik Güven Endeksi
23 Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları
24 Evlenme ve Boşanma İstatistikleri
25 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları
26 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
27 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları
28 Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri
29 Girişimcilik
30 Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
31 Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar
32 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması
33 Hanehalkı Tüketim Harcaması
34 Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel)
35 Hanehalkı Yurt İçi Turizm
36 Hayat Tabloları
37 Hayvansal Üretim İstatistikleri
38 İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
39 İnşaat Maliyet Endeksi
40 İstatistiklerle Aile
41 İstatistiklerle Çevre
42 İstatistiklerle Çocuk
43 İstatistiklerle Gençlik
44 İstatistiklerle Kadın
45 İstatistiklerle Yaşlılar
46 İşgücü Girdi Endeksleri
47 İşgücü İstatistikleri
48 Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri
49 Katı Yakıtlar
50 Kazanç Yapısı Araştırması
51 Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
52 Konut Satış İstatistikleri
53 Kurumsal Sektör Hesapları
54 Kültür Ekonomisi
55 Kültürel İstihdam
56 ültürel Miras
57 Kümes Hayvancılığı Üretimi
58 Kütüphane İstatistikleri
59 Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri
60 Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar
61 Motorlu Kara Taşıtları
62 Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklar
63 Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri
64 Perakende Satış Endeksleri
65 Sağlık Harcamaları İstatistikleri
66 Sanayi Üretim Endeksi
67 Sektörel Güven Endeksleri
68 Sera Gazı Emisyon İstatistikleri
69 Sinema ve Tiyatro İstatistikleri
70 Sosyal Koruma İstatistikleri
71 Su Ürünleri
72 Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
73 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi
74 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi
75 Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı
76 Taşıt-kilometre İstatistikleri
77 Tıbbi Atık İstatistikleri
78 Turizm İstatistikleri
79 Tüketici Fiyat Endeksi
80 Tüketici Güven Endeksi
81 Türkiye Sağlık Araştırması
82 Uluslararası Göç İstatistikleri
83 Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri
84 Yapı İzin İstatistikleri
85 Yaşam Memnuniyeti Araştırması
86 Yazılı Medya İstatistikleri
87 Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
88 Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri
89 Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri
90 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
91 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi