"Türkiye'nin Bilgi Kaynağı"

Loading...
124_cagri_merkezi

Tarihçe

 • 1326-1389

  Tarım ve araziye ait bilgi toplamak amacıyla toprak ve nüfus sayımları yapılmıştır.

 • 1389

  Defterhaneler kurulmuştur.

 • 1831

  İlk başarılı nüfus sayımı gerçekleştirilmiştir.

 • 1891

  Bab-ı Ali İstatistik Encümeni Nizamnamesi uyarınca Bab-ı Ali’de kurulan Merkezi İstatistik Encümeni ile istatistik hizmetleri kanuni bir esasa bağlanmıştır.

 • 1918

  Yeni bir kanunla istatistik faaliyetleri Sadaret’e bağlı istatistik Müdüriyeti Umumiyesi bünyesinde toplanmış, konunun uygulaması bir yıl devam ettikten sonra yürürlükten kaldırılmıştır.

 • 1926

  26 Şubat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi İstatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnamenin Meriyete Vaz’ına Dair Kararname ile Merkezi İstatistik Dairesi Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur.

 • 1927

  Cumhuriyet Döneminin ilk Nüfus Sayımı yapılmıştır. Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi hakkında Kanun çıkarılmıştır.

 • 1930

  Merkezi İstatistik Dairesi’nin tüm görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenerek İstatistik Umum Müdürlüğü’ne bırakılmıştır.

 • 1933

  İstatistik Umum Müdürlüğü görevlerini Umum Müdürü, Müşavirlik, Muavinlik ve 10 Şube ile sürdürmesi karara bağlanmıştır.

 • 1939

  Taşra Mıntıka Teşkilatı ve Fiyat İstatistikleri Müdürlüğü teşkilata dahil edilmiştir.

 • 1945

  Kurumun adı İstatistik Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

 • 1950

  Genel Nüfus ve Genel Tarım Sayımlarının sonu sıfırla (0) biten yıllarda, Genel işyerleri Sayımları sonu birle (1) biten yıllarda olmak üzere (10) yılda bir yapılacağı kanun ile hükme bağlanmıştır.

  Tetkik ve Araştırma Dairesi kurulmuştur.

 • 1952

  Tekrar İstatistik Umum Müdürlüğü adını almıştır.

 • 1955

  Kanuna göre sonu sıfır (0) ve beş (5) ile biten yıllarda Genel Nüfus Sayımı, sonu sıfır (0) ile biten yıllarda Genel Tarım Sayımı , sonu bir (1) ile biten yıllarda Genel İşyerleri Sayımının yapılması hükme bağlanmıştır.

  Kanun ile makul bir özre dayanmaksızın nüfus sayımda görev almak istemeyenlere ve nüfus, tarım ve işyerleri sayımlarında cevap vermeyenlere ya da gerçeğe aykırı cevap verenlere cezai müeyyideler getirilmiştir.

 • 1960

  Tekrar İstatistik Genel Müdürlüğü adını almıştır.

 • 1962

  Başbakanlığa bağlı Devlet İstatistik Enstitüsü kurulmuştur.

 • 1984

  Teşkilat yeniden yapılandırılmıştır.

 • 1989-1990

  Günün ihtiyaçlarını ve ileriye yönelik atılımcı yapıyı gerçekleştirecek düzenlemeler yapılmıştır.

 • 2005

  5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile Türkiye İstatistik Sistemi ve Kurum yeniden yapılandırılmıştır. Kurumun adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistik Konseyi ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’ndan oluşturulmuştur.

 • 2006-2008

  5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 • 2011-2012

  Kurum merkez teşkilatı 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir.

 • 2018

  703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 5429 sayılı kanunun teşkilatlanmasına ilişkin maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kurum Başkanlığı yeniden teşkilatlandırılmıştır

 • 2020

  58 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan değişiklikle Kurum Başkanlığı teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiş ve “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmelik” ile ana hizmet birimleri yeniden belirlenmiştir.