TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BÜNYESİNDE ÜRETİLEN İSTATİSTİKLERE İLİŞKİN REVİZYON POLİTİKASI

Mevcut istatistiklerin güvenilir, karşılaştırılabilir, uyumlu, tutarlı ve veri entegrasyonu sağlanarak üretilmesi hedefi doğrultusunda "Yayımlanan verilerde revizyon ve hatalara ilişkin stratejilerin belirlenmesi" başlığı Stratejik Plan (2012-2016) döneminde eylem olarak öngörülmüştür.

Yayımlanan verilerde hatalara ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu' nun (TÜİK) izleyeceği süreç "Türkiye İstatistik Kurumu Tarafından Yayımlanmış İstatistiksel Veri ve Bilgilerde Hataların Düzeltilmesi İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge" ile tanımlanmıştır. Böylelikle, TÜİK yayımladığı verilerde olası hata durumunda izleyeceği tüm adımları tüm açıklığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Diğer taraftan, Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri (Code of Practice) doğrultusunda üretilen istatistiklerin revizyon politikalarının kamuoyu ile paylaşılması istatistik üreticilerinin şeffaflık politikaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu kapsamda, hangi istatistiklerin hangi nedenden dolayı uzunluk ve derinlik detayında revize edileceğine ilişkin genel çerçeveyi çizen bir politika dokümanı olarak "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Tarafından Üretilen İstatistiki Verilerde Revizyon Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" yayımlanmıştır.

Söz konusu revizyon yönergesinde belirlenen çerçevenin istatistik üreticilerince etkin bir şekilde uygulanabilmesi ve revizyon uygulamalarında standardizasyonu sağlamak amacıyla bu yönergenin yanısıra "Revizyon El Kitabı" hazırlanmıştır.