2017 YILI CARİ REVİZYON PLANI

İstatistik kullanıcıları için cari dönemde uygulanacak olan rutin/ana revizyon uygulamalarına ilişkin bilgiler verinin geçerliliğinin tespit edilebilmesi açısından önemlidir. Nitekim, cevaplayıcı birimin beyanındaki değişim, eşleştirme ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırma işleminden dolayı veriler her ayda/dönemde rutin olarak revize olabilmektedir. Bu bilgi, kullanılan verinin zaman içinde geçerliliği açısından önem taşımaktadır.

Bu kapsamda TÜİK, her takvim yılının başında ilgili yılda yayımlanacak tüm istatistiki konu başlıkları için rutin ve/veya ana revizyon durumlarının kamuoyu ile paylaşılması kuralını benimsemiştir. Böylece, veri kullanıcıları, politika yapıcı ve akademisyenler, takip ettikleri verinin hangi sıklıkla ve ne kadar geçmişe doğru rutin olarak revize edileceğine ya da cari yılda ana revizyona uğrayıp uğramayacağına ilişkin bilgi edinmiş olacaktır.

2017 yılında TÜİK bünyesinde yayımlanacak istatistiklerin revizyon politikalarına ilişkin özet bilgiler Tablo 1’de konu başlığı ayrımında verilmiştir. Bu tabloda, her bir konu başlığında rutin/ana revizyon ayrımında uygulanacak strateji belirtilmiştir. Diğer taraftan, revizyon politikalarına ilişkin detaylı bilgiler, istatistiklerin metaveri bölümlerinde yer alan “Revizyonlar” başlığı altında “Revizyon Bilgi Formları” aracılığıyla kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılacaktır. Revizyon Bilgi Formlarının bulunduğu metaveri bölümlerine, TÜİK resmi internet sayfasındaki her bir haber bülteni başlığı altından ulaşılabileceği gibi Revizyon Bilgi Formlarına aşağıdaki tabloda verilen linkler aracılığıyla da doğrudan ulaşılabilir.

Tablo 1’e göre 2017 yılında 104 konu başlığı altında yayımlanacak istatistiklerden 32 konu başlığının aylık/çeyreklik/yıllık dönemlerde rutin olarak revize edilmesi, 1 konu başlığında ana revizyon yapılması, 1 konu başlığında ise hem rutin hem ana revizyon uygulanması planlanmaktadır.


Tablo 1. İstatistiki Konu Başlıklarının 2017 Yılındaki Revizyon Politikaları

Haber Bülteni Rutin Revizyon Planı Ana Revizyon Planı  
  Var/Yok Planlanıyor/Planlanmıyor
Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Seragazı Emisyon İstatistikleri Var Planlanmıyor
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları Yok Planlanmıyor
Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Katı Yakıtlar Var Planlanmıyor
Motorlu Kara Taşıtları Yok Planlanmıyor
Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Belediye Atık İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Belediye Atıksu İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Belediye Su İstatistikleri Yok Planlanmıyor
İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Organize Sanayi Bölgeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Sağlık Kuruluşları Atık İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Termik Santral Su, Atıksu ve Atık  İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Aile Yapısı Araştırması Yok Planlanmıyor
Doğum İstatistikleri Var Planlanmıyor
Evlenme ve Boşanma İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Ölüm İstatistikleri Var Planlanmıyor
Yaşam Memnuniyeti Araştırması Yok Planlanmıyor
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Yok Planlanmıyor
Hayat Tabloları Yok Planlanmıyor
Nüfus Projeksiyonları Var Planlanmıyor
Dış Ticaret Endeksleri Var Planlanmıyor
Dış Ticaret İstatistikleri Var Planlanmıyor
Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Ekonomik Güven Endeksi Yok Planlanıyor
Sektörel Güven Endeksleri Yok Planlanmıyor
Tüketici Güven Endeksi Yok Planlanmıyor
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Yok Planlanmıyor
Konut Satış İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Tüketici Fiyat Endeksi Yok Planlanmıyor
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Yok Planlanmıyor
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları Yok Planlanmıyor
Hanehalkı Tüketim Harcaması Yok Planlanmıyor
Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) Yok Planlanmıyor
Yoksulluk Çalışması Yok Planlanmıyor
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri  Var Planlanıyor
Girişimcilik Yok Planlanmıyor
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri Var Planlanmıyor
İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri Var Planlanmıyor
Perakende Satış Endeksleri Var Planlanmıyor
Ticaret ve Hizmet Endeksleri Var Planlanmıyor
Yapı İzin İstatistikleri Var Planlanmıyor
İşgücü Maliyeti Endeksi Var Planlanmıyor
Sanayi Ciro Endeksi Var Planlanmıyor
Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri Var Planlanmıyor
Sanayi Üretim Endeksi Var Planlanmıyor
Bina İnşaatı Maliyet Endeksi Yok Planlanmıyor
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Yok Planlanmıyor
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yok Planlanmıyor
Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Eğitim Harcamaları İstatistikleri Var Planlanmıyor
Girişimlerde Mesleki Eğitim Yok Planlanmıyor
Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar Yok Planlanmıyor
Kültür Ekonomisi Var Planlanmıyor
Kültürel İstihdam Yok Planlanmıyor
Kültürel Miras Yok Planlanmıyor
Kütüphane İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklar Yok Planlanmıyor
Sinema ve Tiyatro İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması Yok Planlanmıyor
Yazılı Medya  İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Yetişkin Eğitimi Yok Planlanmıyor
Ölüm Nedeni İstatistikleri Var Planlanmıyor
Sağlık Harcamaları İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Sosyal Koruma İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Türkiye Sağlık Araştırması Yok Planlanmıyor
Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması Yok Planlanmıyor
Turizm İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Bitkisel Üretim İstatistikleri Var Planlanmıyor
Bitkisel Ürün Denge Tabloları; "Meyveler, Sert Kabuklular ve İçecek Bitkileri" Yok Planlanmıyor
Bitkisel Ürün Denge Tabloları; "Sebzeler" Yok Planlanmıyor
Bitkisel Ürün Denge Tabloları; "Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler" Yok Planlanmıyor
Hayvansal Üretim İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Kırmızı Et Üretim İstatistikleri Var Planlanmıyor
Kümes Hayvancılığı Üretimi Var Planlanmıyor
Su Ürünleri İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Var Planlanmıyor
Bitkisel Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri Var Planlanmıyor
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri Yok Planlanmıyor
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Yok Planlanmıyor
Tarımsal  İşletme Yapı Araştırması Yok Planlanmıyor
Tarımsal İşletme İşgücü Ücret Yapısı Yok Planlanmıyor
Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Var Planlanmıyor
Devlet Hesapları Var Planlanmıyor
İl Bazında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Yok Planlanmıyor
Kurumsal Sektör Hesapları Var Planlanmıyor
Yıllık Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Var Planlanmıyor
Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması Yok Planlanmıyor
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Yok Planlanmıyor
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Yok Planlanmıyor
Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar Var Planlanmıyor
Yenilik Araştırması Yok Planlanmıyor
İşgücü Maliyeti Araştırması Var Planlanmıyor
Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri Var Planlanmıyor
Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yoğunlaşma Yok Planlanmıyor
Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri Yok Planlanmıyor
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Var Planlanmıyor