Başkan'ın Mesajı
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, yaşamın her alanını etkileyen büyük bir değişim yaşanmaktadır. Küreselleşme adı verilen bu değişim süreci, ülkelerin ve toplumların sürekli yenilenmesini ve yaşanan köklü dönüşümlere ayak uydurabilmesini zorunlu kılmıştır. Bu süreçte, hiç kuşkusuz, bilgi, bilim ve teknoloji en önemli güç haline gelmiştir.
BM Genel Sekreteri'nin Mesajı
19 Ağustos 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki-moon, Devlet Başkanlarına gönderdiği yazısında; Dünya çapındaki hükümetleri, 2015 Dünya İstatistik Günü’nü başarılı kılmak için tüm zamanlarını ve desteklerini sunmaya davet etti ve onları bu kutlamalarla ilgili planlarını global toplum ile paylaşmaları konusunda teşvik etti.
Uluslararası Etkinliklerimiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gerek ulusal, gerekse uluslararası programlar vasıtasıyla güçlenen teknik kapasitesiyle son yıllarda uluslararası istatistik toplumunda önemi giderek artan bir kurum olmuştur.

Teknik Destek Faaliyetleri:

TÜİK uluslararası projeler ve ikili anlaşmalar vasıtasıyla Orta Asya, Kafkaslar, Ortadoğu, Balkan, Kuzey Afrika, İslam Ülkeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ulusal istatistik ofisleri ile işbirliği faaliyetlerinde yer almaktadır.

Bu bağlamda, 181 TÜİK uzmanı son on yılda söz konusu ülkelerde teknik danışmanlık vermek üzere görevlendirilmiştir. Bu uzmanlardan 68’i (%37’si) son dört yılda bu görevlere görevlendirilmiştir.

Ayrıca 490 TÜİK uzmanı son on yılda TÜİK merkezinde (Ankara’da) gerçekleştirilen eğitim programları ve çalışma ziyaretlerine teknik destek sağlamıştır. Bu uzmanlardan 198’i (%40’ı) son dört yılda gerçekleştirilen bu faaliyetlere katılmıştır.

Bunun yanı sıra, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile işbirliği dahilinde İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı ülkelerin istatistik ofislerine sağlanan teknik destek faaliyetlerinin sayısı son on yılda 39’a ulaşmış olup, bunlardan 26’sı (%67’si) son dört yılda gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla ulusal istatistik ofisleriyle imzalanan protokollerin sayısı son on yılda 12’yi bulmuşken, bunlardan 5’i son dört yılda imzalanmıştır. TÜİK, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve Kazakistan ile Afganistan’ın istatistik sistemlerinin güçlendirilmesini hedefleyen iki projeye teknik destek sağlamaktadır.

Uluslararası Faaliyetlere Katkı:

TÜİK son yıllarda önemli uluslararası faaliyetlere ev sahipliği yapmıştır. “Mevsimsel Düzeltme Çalıştayı” 20-23 Şubat 2012’de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ile işbirliği dahilinde Ankara’da düzenlenmiştir. Ayrıca 4-5 Aralık 2012’de Ankara’da “5. EİT Üst Düzey Uzmanlar Toplantısı”na TÜİK ev sahipliği yapmıştır.

“Ulusal Hesaplar (SNA 2008) ve Kamu Finans İstatistiklerinin Uygulanması ve Bağlantısı Kılavuzu” konulu çalıştay TÜİK, UNECE, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Eurostat işbirliğinde 20-22 Kasım 2013’te İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

“SNA 2008’in Doğu Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya Ülkelerinde Uygulanması ve BPM6 ve GFSM 2014 ile Bağlantılar” konulu seminer EFTA ve UNECE ile işbirliği dahilinde 6-8 Mayıs 2015’te İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

TÜİK, aynı zamanda “Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi” ile işbirliği dahilinde “Uluslararası Zaman Kullanım Araştırmaları Derneği’nin 37. Yıllık Konferansı”na 4-7 Ağustos 2015’te Ankara’da ev sahipliği yapmıştır.

“Asya'da Nüfus Kayıtları ve Yaşam İstatistikleri Bölgesel Eylem Çerçevesinin Gerçekleştirilmesi için Yaşam İstatistikleri Sisteminin Prensip ve Önerilerin Uygulanması” konulu alt-bölgesel çalıştay Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü, UNESCAP ve "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı" ile ortaklaşa olarak 15-18 Eylül 2015’te İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

“Mülteci İstatistikleri Konferansı” Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Eurostat, EFTA ve Norveç İstatistik Ofisi ile işbirliği dahilinde 7-9 Ekim 2015’te Antalya’da gerçekleştirilecektir.

AB Program ve Projeleri:

Toplam bütçesi 24 Milyon Euro olan ve Avrupa Birliği tarafından finance edilen “Türk İstatistik Sisteminin Güçlendirilmesi Programı” üç aşamada yürütülmüştür. Bu aşamalar sırasıyla 2007, 2009 ve 2014 yıllarında tamamlanmıştır. Söz konusu program iş kaytları sisteminin geliştirilmesi, tarım istatistikleri reformu, ulusal hesaplar sisteminin AB normlarıyla uyumlaştırılması ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi gibi istatistik alanlarını kapsamıştır. Bu kapsamda toplam 2.481 yurt içi ve yurt dışı faaliyet gerçekleştirilmiştir.

TÜİK bunun yanı sıra 2011 ve 2015 yılları arasında toplam bütçesi 6,1 Milyon Euro olan dört AB Programını yürütmüştür. Bu programlar kapsamında AB uzmanlarından teknik destek alınmış, donanım ve yazılım ihtiyaçları karşılanmış, veri derleme faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve TÜİK personelinin yurt dışı faaliyetleri finanse edilmiştir. Söz konusu AB programları çerçevesinde 1905 gün/adam danışmanlık hizmeti alınmış, 1124 personel 837 yurt dışı eğitim ve toplantıya katılmış, 46 personel yurt dışında staj yapma imkanı bulmuştur.

Emsal Tarama Uygulamaları:

Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) uluslararası uzmanlar tarafından da değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2011 yılında Emsal Tarama çalışması yürütülmüştür. Çalışmanın temel amacı, TÜİK’in ve Türk İstatistik Sistemi’nin Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve Kurumun gelişme kaydetmesi amaçlanmaktadır. Emsal Tarama raporu Türk İstatistik Sistemi’ne ilişkin güçlü ve zayıf yönlerin altını çizmekte ve geliştirilmesi öngörülen alanlara ilişkin olarak bir zaman çizelgesine bağlı olarak faaliyetler içermektedir. Türkiye için ikinci tur Emsal Tarama çalışması 2015 yılında gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, çalışmanın ilk aşaması olarak soru kâğıtları ve ilgili dokümantasyon Ekim 2015 tarihinde heyete iletilecek, ikinci aşama ise 3-6 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan heyet ziyaretinden oluşacaktır.

Uluslararası Platformda Temsil:

Uluslararası platformda aktif bir tutum sergileyen TÜİK, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) bölgesindeki uluslararası istatistik faaliyetlerinin eşgüdümü ve istatisitk çalışmalarının yönlendirilmesinden sorumlu olan Avrupa İstatistikçiler Konferansı (CES) Yönetim Kurulu’nda temsil edilmektedir. TÜİK Başkanı Birol AYDEMİR 10-12 Haziran 2013’te Cenevre’de gerçekleştirilen 61. CES Oturumunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir.

Uluslararası alanda yürütülen başarılı çalışmalar TÜİK’in OECD Istatistik ve İstatistik Politikası Komitesi’nde (CSSP) de temsil edilmesine vesile olmuştur. TÜİK Başkanı Birol AYDEMİR’in Ocak 2015’te CSSP üyeliğine seçilmesiyle birlikte, Türkiye istatistik alanında önder sekiz ülkeden biri olmuştur.