AB Koordinasyon Çalışmaları Dış Kaynaklı Projelerin Yürütülmesi Uluslararası İşbirliği Çalışmaları  
► Avrupa İstatistik Sistemi  
Avrupa Istatistik Sistemi

AVRUPA İSTATİSTİK SİSTEMİ

Avrupa Topluluğu’nun ilk yıllarından bu yana, Topluluk politikalarına ilişkin kararlar ile söz konusu politikaların planlanması ve uygulanmasının güvenilir ve karşılaştırılabilir istatistiklere dayandırılmasının gerekliliği anlaşılmış ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde karşılaştırılabilir istatistiklerin üretilmesi amacıyla Avrupa İstatistik Sistemi (AİS) kurulmuştur.

AİS, Komisyon (Eurostat) ve her bir üye devlette Ulusal İstatistik Ofislerinden (UİOlar) oluşan Topluluk istatistik otoritesi ile Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımından sorumlu diğer otoriteler arasındaki ortaklığı ifade etmektedir. Üye devletler ulusal amaçlar ve AB amaçları için veri toplamakta ve istatistik derlemektedirler. AİS, Eurostat’ın UİOlar ile yakın işbirliği içinde istatistiklerin uyumlaştırılmasına öncülük ettiği bir ağ olarak faaliyette bulunmaktadır. AİS çalışmaları esas olarak AB politika alanlarına yoğunlaşmaktadır; ancak AB politikalarının genişlemesi ile birlikte, uyumlaştırma tüm istatistiksel alanlara yayılmıştır.

AİS, görevlerini yerine getirmek amacıyla Avrupa Ekonomik Alanı/Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri, aday ülkeler, Avrupa düzeyinde diğer Komisyon hizmetleri, kurumlar ve Avrupa Merkez Bankası ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla da koordinasyon içinde çalışmaktadır.

İSTATİSTİK KOMİTELERİ

Avrupa İstatistik Sistemi Komitesi

AİS’nin merkezinde, Avrupa İstatistikleri hakkındaki 11 Mart 2009 tarih ve (AT)223/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ile kurulan Avrupa İstatistik Sistemi Komitesi bulunmaktadır.

Tüzüğün 7. maddesi, Komitenin görevlerini belirlemektedir: “Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretim ve dağıtımında AİS’ye profesyonel anlamda rehberlik eder”.

Uygulamada, Komisyon aşağıdaki hususlarda AİS Komitesine danışmaktadır:

 • Avrupa istatistiklerinin geliştirilmesi, üretimi, dağıtımı, maliyet etkinliği temelinde gerekçelendirilmesi ve bunların gerçekleştirilmesi için usul ve programlar ile cevaplayıcılar üzerindeki raporlama yükü için Komisyon tarafından alınması amaçlanan önlemler;
 • Avrupa İstatistik Programında önerilen gelişme ve öncelikler;
 • İzleyen yıl için yıllık çalışma programı;
 • Cevaplayıcı yükünün yeniden önceliklendirilmesi ve azaltılmasının uygulamaya geçirilmesi amacıyla yapılacak girişimler;
 • İstatistiksel gizliliğe ilişkin hususlar;
 • Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları’nın geliştirilmesi (revizyon ya da güncelleme);
 • İstatistik programlarının kabulü ya da uygulanmasından kaynaklanan, özellikle metodolojik hususlara ilişkin diğer sorular;

Üye devletlerin UİO temsilcilerinden oluşmakta olan AİS Komitesine Komisyon (Eurostat) başkanlık etmektedir. Avrupa Ekonomik Alanı/Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri UİOlarının gözlemci statüsünde katıldıkları Komiteye, Avrupa Merkez Bankası, OECD gibi kuruluşlardan gözlemciler de katılabilmektedir.

Komite yılda dört kez toplanmaktadır ve ilk toplantı 14 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Ortaklık Grubu

Ortaklık Grubu, AİS bünyesinde yer alan UİOların Başkan/Genel Müdürlerinden oluşan, bilhassa AİS Komitesinin etkin işleyişini sağlamak üzere, AİS’nin en üst düzeyde gelişmesi ile görevli bir gruptur.

Ortaklık Grubunun görevleri şunlardır:

 • AİS Komitesi tarafından görüşülecek stratejik hususları belirlemek ve önermek,
 • AİS Komitesinde görüşülmeden önce, konuların düzenlenmesine katılmak amacıyla  stratejik konularda Ulusal İstatistik Sistemleri ve Eurostat arasındaki işbirliğinin koordinasyonuna destekte bulunmak,
 • Mutabakata varmak için AİS Komitesine öneride bulunmak ya da daha ileri çalışmalar için diğer organlara (Ör: Sektör Grupları) havale edilmesi amacıyla tartışmalı konuları görüşmek,
 • İşbirliği ve işbirliğinin nasıl geliştirileceği hususlarında AİS Komitesi üyelerinden gelecek fikirleri yönlendirmek,
 • Gelecek AİS Komitesi toplantı gündemlerine ilişkin görüş bildirmek ve gündem maddelerinin içeriğini tartışmak,
 • AİS Komitesi ve bağlı organlarının işleyişini izlemek,
 • UİO Başkan/Genel Müdürlerini Ağ Grubu üzerinden bilgi alışverişi aracılığıyla tartışma ve çalışmalar hakkında bilgilendirmek ve üye olmayan devletlerin görüşlerinin de göz önünde bulundurulması suretiyle kapsayıcı bir biçimde faaliyette bulunmak,

Ortaklık Grubu, AİS Komitesi toplantıları arasında olmak üzere, yılda dört kez toplanmaktadır.

Ulusal İstatistik Ofisleri Genel Müdürleri Konferansı (DGINS)

İlk kez 15 Temmuz 1953’te Lüksemburg’da düzenlenen DGINS Konferansı İstatistiksel Program Komitesi’nin önceli olarak kabul edilmektedir.  

Yılda bir kez toplanan Konferansta istatistiksel program ve yöntemler ile Topluluk İstatistiklerinin üretim süreçleri tartışılmakta olup, Konferansa her seferinde farklı bir üye devlet ev sahipliği yapmakta ve ev sahibi ülkenin Başkan/Genel Müdürü başkanlık etmektedir.

Önceki DGINS Konferansları aşağıdaki konularda düzenlenmiştir:

 • 2016, Viyana, Avusturya: 21. Yüzyılda Modern Bir Ulusal İstatistik Ofisi'ni Yönetmek
 • 2015, Lizbon, Portekiz: Karar Verme ve İzleme için Göstergeler
 • 2014, Riga, Letonya: Avrupa İstatistik Sistemi 2020 Vizyonu'nun Uygulanması
 • 2013, Den Haag, Hollanda: Yeni Tur Emsal Taramalar ve Büyük Veri
 • 2012, Prag, Çek Cumhuriyeti: Yeşil Ekonomi İçin Yeni İstatistik Gereksinimlerinin Karşılanması ile İstatistiklerin ve Konumsal Bilgilerin Koordinasyonu
 • 2011, Wiesbaden, Almanya: Hanehalkı İstatistikleri ve Sosyal İstatistikler İçin Yeni Kavramsal Tasarım
 • 2010, Sofya, Bulgaristan: Gelişmenin, Refahın ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi
 • 2009, La Valletta, Malta: Göç - İstatistiksel Bütünleştirme
 • 2008, Vilnüs, Litvanya: Resmi İstatistiklerde İdari Yükün Azaltılması
 • 2007, Budapeşte, Macaristan: Avrupa İstatistik Sisteminin Küreselleşmeye Yanıtı-Hangi Aşamadayız?
 • 2006, Krakov, Polonya: Avrupa İstatistik Sisteminin İşlerliğini Sağlamak
 • 2005, Kopenhag, Danimarka: İstatistiklerle İletişimde Karşılaşılan Zorluklar
 • 2004, Paris, Fransa: Kısa Dönemli Göstergeler: Öncelik Değerlendirmesi, Kalite, Revizyonlar ve Zamanlılık
 • 2003, Atina, Yunanistan: Genişlemiş Avrupa Birliği’nde Sosyal İstatistikler
 • 2002, Palermo, İtalya: Avrupa İstatistik Sisteminin Geleceği
 • 2001, Madrid, İspanya: AB Genişlemesi Kapsamında Stratejik Planlama
 • 2000, Porto, Portekiz: Enformasyon ve Bilgi – İstatistiğin Rolü
 • 1999, Lahey, Hollanda: İstatistik, Gelecekteki Karşılaşılması Muhtemel Sorunlar ve Zorluklar
 • 1998, Stockholm, İsveç: İstatistikte Kalite Çalışmaları ve Güvencesi

Avrupa İstatistik Yönetim Danışma Kurulu (ESGAB)

Avrupa İstatistik Yönetim Danışma Kurulu’nun (ESGAB) amacı Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına ilişkin olarak  Avrupa İstatistik Sistemine bağımsız bir bakış kazandırmaktır. ESGAB Eurostat’a  Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarının uygulama sürecini kolaylaştırmaya yönelik uygun tedbirleri önerir; bunlar Uygulama Esasları’nın kullanıcılar ve veri sağlayıcılar arasındaki karşılıklı iletişiminin nasıl olacağı ile ilgili olduğu gibi, söz konusu Esaslar’ın güncellenmesini de içerir.

Bunun yanında, ESGAB Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına ilişkin yıllık bir rapor hazırlamaktadır. Bu rapor AİS dahilinde Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarının uygulanma sürecinin bir değerlendirmesi niteliğindedir.

ESGAB istatistik alanında üstün becerileri haiz yedi bağımsız üyeden oluşan bir kurul olup, ilk kez 18 Mart 2009 tarihinde toplanmıştır. 

Avrupa İstatistik Danışma Komitesi (ESAC)

11 Mart 2008 tarih ve (AT)234/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı ile Avrupa İstatistik Danışma Komitesi (ESAC) kurulmuştur.

ESAC, Avrupa İstatistiklerinin kullanıcıları, cevaplayıcıları ve diğer paydaşların (bilimsel topluluklar, sosyal ortaklar ve sivil toplum gibi) temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu ve Konsey gibi kurumsal kullanıcıları da temsil eden toplam 24 üyeden oluşmaktadır.

Komite, istatistiksel programların geliştirilmesi sürecinde kullanıcı gereksinimlerinin yanı sıra, veri sağlayıcılar ve veri üretenlerin ihtiyaçlarının dikkate alınması için çalışmalar yürütmektedir. Özellikle Avrupa Bütünleşmesi gereksinimlerine uygun olarak Çok Yıllı İstatistiksel Programa ilişkin görüşlerini bildirir. Ayrıca, Komisyonun yıllık istatistiksel çalışma programına ek olarak, Çok Yıllı İstatistiksel Programın farklı alanları arasındaki dengeye (öncelikler ve kaynaklar) ilişkin görüş bildirir.

ESAC'ın ilk toplantısı 30 Haziran 2009'da Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.

 

   
2013 ©
Türkiye İstatistik Kurumu - Uluslararası İlişkiler