• Konu ile ilgili hazırlanmış eğitim dokümanlarına erişmek için tıklayınız

  Dokümanları bilgisayarınıza inderirerek takip etmek isterseniz tıklayınız.

 • TİKAS Projesi ile ilgili tüm duyurulara erişmek için tıklayınız...

2010 Yılı Programı Tedbir 116'da Yapılacak İşlem ve Açıklama

 • Avrupa Birliği gerekleri göz önüne alınarak Çiftçi Kayıt Sistemi “Çiftlik Kayıt Sistemine” dönüştürülecek şekilde geliştirilecek, veri toplama ve işleme de dahil Çiftlik Muhasebe Veri Ağı, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Hayvan Kimlik Sistemi gibi bilgi sistemleri tamamlayıcı şekilde işletilecek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yerel ve merkezi kurumsal kapasitesi TÜİK ile işbirliği içerisinde geliştirilecektir.

Tarımsal İşletme Nedir?

 • Tarımsal İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sahip olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da kiralama şeklinde işlediği arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın kendi adına bitkisel üretim yapan ya da küçükbaş veya büyükbaş hayvan besleyen veya hem bitkisel üretim hem hayvancılık yapan tek yönetim altındaki ekonomik birimdir.
 • Tek yönetim: Bir birey ya da hanehalkı; ortaklaşa olarak iki ya da daha çok birey ya da hanehalkları; bir kooperatif, şirket ya da devlet kurumu gibi tüzel kişi olabilir.

Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi (TİKAS)'ın Amacı ve Hedefleri Nelerdir?

 • Tarımsal işletmelerin kimlik, adres ve özel bilgilerinin depolanmasını sağlamak,
 • Bir veri tabanı olarak kullanmak,
 • Tarım istatistiklerine yönelik mevcut veri tabanları arasında entegrasyonu sağlamak,
 • Ülkemizde tarım sektörü konusunda yapılan ve yapılacak olan tüm çalışmaların tek bir merkez üzerinden kontrolünün ve denetiminin yapılmasını sağlamak,
 • Genel ve ara yıllarda tarım istatistikleri konusunda yapılacak araştırmalar için çerçeve oluşturmak,
 • Tarımsal araştırmaların kalitesini ve geri dönüşümünü kontrol etmektir.

Neden Gereklidir?

 • Ülkemizde yaklaşık 3 milyon tarımsal işletme mevcuttur. Bu işletmelerin yapısına ilişkin sağlıklı, güvenilir verilerin elde edilmesi ve buna bağlı olarak da verilere dayalı kararlı, istikrarlı, sürdürülebilir tarım politikalarının üretilmesi için kayıt sistemine ihtiyaç vardır.
 • Bugüne kadar bir çok kurum ve kuruluşlar, kendi ihtiyaçları doğrultusunda tarımsal faaliyet yapan çiftçilerin kayıtlarını tutmaya çalışmışlardır. Kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan bu kayıtlar, farklı amaca göre tutulduğundan birbiri ile ilişkilendirilemediği gibi araştırmalarda istatistiki birim olarak kullanılacak uluslararası tarımsal işletme tanımına uygun değildir.
 • Tarımsal işletmelere dayalı araştırmalardan elde edilecek istatistiklerin, uluslararası standart tanım ve kavramlara uygun olarak üretilmesi için istatistiksel amaca uygun tarımsal işletme kaydına ihtiyaç vardır.

Tarımla İlgili Mevcut Diğer Sistemlerden Farkı Nedir?

 • Şimdiye kadar beyana dayalı olarak oluşturulmaya çalışılan kayıt sisteminin, sürdürülebilirliğinin sağlanamaması ve kontrolünün sağlıklı yapılamaması gibi bir çok sorunlar, bu sistemin mekansal verilere dayandırılarak oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.
 • Sistemin kurulmasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından oluşturulan parsel bilgileri kullanıldığından arazi büyüklükleri sadece beyana dayalı olarak alınmayıp sistem içerisinde parsel yüzölçümü ile kontrol edilebilmektedir.
 • Tarımsal işletme tanımına uygun olarak, üretim yılında parseli tasarruf eden işletmeci belirlenebilmektedir.
 • Arazi tapusu olmayan kira, ortak ve diğer şekillerde arazi tasarruf eden işletmeler ile orman arazisi, hazine arazisi gibi kamuya ait araziler üzerinde tarımsal faaliyet yapan işletmeler kayıt altına alınabilecektir.
 • Gönüllük esasına dayanarak oluşturulan kayıtlardaki gibi eksiklikler olmayacak ve kayıt altına alınmayan işletme kalmayacaktır.
 • Tasarrufunda arazi olmayan sadece büyükbaş ya da küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan tarımsal işletmeler kayıt altına alınacaktır.
 • Bu sistemde, “Tarımsal İşletme” tanımına uygun işletmeci kayıtlanacağından, bir işletmenin farklı fertleri arazi tapusu olsa bile bu sisteme kayıtlanmayacağından gerçek işletme sayısı tespit edilecektir.
 • TC. Kimlik Numarasına göre kayıt yapılacağından mükerrer kayıt riski yoktur.

Faydaları Nelerdir?

1. Tarım Sektöründe Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanılması

2011 ve sonrası yıllarda bitkisel üretim ve hayvancılık konusunda planlanan destekleme politikalarının, tarımsal işletme büyüklüğüne, işletme tipine ve üretim desenine göre planlanarak işletme verimliliğini artırmaya yönelik yapılandırılması mümkün olabilecektir. Gerek bitkisel üretimde gerekse hayvancılıkta yetiştiriciliğin, gelecek endişesi taşımadan planlı istikrarlı, arz-talep dengesinde kalarak pazar imkanlarının sağlandığı yapıya kavuşturulması mümkün olabilecektir. Sistemin kurulmasıyla arazi toplulaştırma çalışmalarının daha sağlıklı ve verilere dayalı olarak sürdürülmesinin yanı sıra küçük ölçekli işletmelerin orta ve büyük ölçekli yapıya kavuşturulması tedbirleri alınabilecektir. Bitkisel üretim ve hayvansal üretim açısından kendine yeter ülke olabilmemiz için yetiştiriciliğin özendirici yönü ile karlılık ilkelerini belirleyebilen işletme yapıları ortaya konulacak böylece üretici-tüketici memnuniyeti sağlanabilecektir.

2.Güncel Bilgi İhtiyacının Karşılanması

Sistem kurulduktan sonra sürekli güncelliği sağlanacağından tarımsal işletme yapılarındaki değişimlere göre önlem alınabilecektir. Tarım sektöründe yapılacak araştırmalar için sağlıklı ve güncel çerçeve mevcut olacaktır. Ulusal Adres Veri Tabanı ile ilişkilendirilmiş tarımsal işletme kayıtları elde edilecek ve böylece işletme adresi ile işletmeci adresi bilgilerine ulaşılarak sistemin güncellenmesi ile sürdürülebilirliğinin sağlanması mümkün olacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kayıtlarında yer alan parsellerin eski adresleri, Ulusal Adres Veri Tabanı ile eşleştirilerek güncellenecektir.

3. Zamanlı ve Güvenilir Tarım İstatistiklerinin Üretilmesi

Sistem, tarım sektörü konusundaki tüm verilerin tek merkez üzerinden kontrol ve denetimini sağlanacağından uluslararası tanım, kavram ve standartlara uygun tarımsal işletme bazlı istatistikler üretilmesine imkan sağlayacaktır.

4. Diğer Sistemlerle İlişkilendirilmesi

Sistem kurulduktan sonra tarım sektörü konusundaki diğer sistemlerle ilişkilendirilebilecek anahtara sahip olacaktır.
 • Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Çiftçi Kayıt Sistemi, Veteriner Bilgi Sistemi, Organik Tarım Bilgi Sistemi, Kontrollü Örtüaltı Bilgi Sistemi, Soy ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi, İyi Tarım Uygulamaları Bilgi Sistemi, Sorunlu Tarım Alanlarının Tespiti ve İyileştirilmesi gibi sistemlerle ilişkilendirilecek anahtar bilgilerini sağlayacaktır.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesi kapsamında tamamlanan sayısal harita ve ortofotolar karşılıklı işbirliği içersinde bu sisteme dahil edilerek çalışmalar sürdürülecek ve sistemin sağlıklı kontrolü sağlanacaktır.
 • Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi (TİKAS) Nedir?

  Tarımsal işletmelerin (hanehalkı ve kurumsal) adres ve kimlik bilgileri ile işletme büyüklük ve tipini belirlemeye yarayacak karakteristiklerin yer aldığı veri tabanıdır.
 • TİKAS’ın Amacı Nedir?

  Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi önceliğinde Tarım Bilgi Sistemi kurularak, mevcut sistemlerin bu yapıyla ilişkilendirilmesi, işletme verimliliğini artıracak destekleme kriterlerinin belirlenmesi, üretim yöntemleri ile yetiştiriciliğin planlı tarım modeline dönüştürülmesi, istikrarlı ve sürdürülebilir tarım politikalarının üretilerek tek sistem üzerinden kontrol ve denetiminin sağlanmasıdır.