Yöntem

Tahmin Düzeyi ve Örneklem Hacmi

Tahmin boyutu:
Araştırma; Türkiye toplam tahmini verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Tasarım gereği toplam örnek hacmi 9 470 hane adresi olarak belirlenmiştir.

Örnekleme Yöntemi

Tabakalı iki aşamalı küme örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Dışsal tabakalama kriteri olarak kır –kent ayrımı kullanılmıştır. (Nüfusu 20000 ve altında olan yerleşim yerleri kır, nüfusu 20001 ve üstünde olan yerleşim yerleri kent olarak ele alınmıştır). Birinci aşama örnekleme birimi ortalama 100 hane adresi ihtiva eden kümelerin(bloklar) içerisinden büyüklüğüne orantılı seçimle rasgele seçilen bloklar; ikinci aşama örnekleme birimi ise seçilen her kümeden sistematik rasgele olarak seçilen hanehalkı adresleridir.

Örneklem tasarımı

Örneklem tasarımı iki aşamadan oluşmaktadır:

İlk aşamada; toplam 947 küme “birinci aşama örneklem birimi” olarak seçilmiştir. Seçilen 947 kümenin 711’i kent-kent, 118’si ise kır-kent ve 118’i kır-kır olan yerleşim yerlerinden oluşmaktadır.

İkinci aşamada; “ikinci aşama örnekleme birimi” olarak küme içi homojenlik katsayıları dikkate alınarak 947 kümenin her birinden 10 adres örneğe seçilerek toplam örnek hacmi olarak 9 470 hane adresine ulaşılmıştır.

Adres çerçevesi: Araştırmanın örneklem çalışmasında kullanılan çerçeve 2007 yılında kurulan “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)”ne altlık oluşturan ve 2016 yılı Şubat ayında güncellenen “Ulusal Adres Veri Tabanı’dır (UAVT).

Örnekleme birimi: İlk aşama örnekleme birimi ortalama 100 hane adresi ihtiva eden kümeler(bloklar); nihai örnekleme birimi ise hanehalkı adresleridir.

Örneklem Dağılımı: Türkiye'de örnek olarak seçilen 947 bloktan toplam 9 470 hane adresi seçilmiştir (her bloktan 10 hane).

Ağırlıklandırma

1-Seçim olasılıklarının tersi tasarım ağırlıklarını vermektedir.

2-Kapsam hatalarının ağırlığıyla birlikte dışarıda bırakılması,

3-Cevapsızlık düzeltmesinin yapılması,

4-Yardımcı değişken olarak projekte nüfus değerleri kullanılarak gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla nihai ağırlık katsayılarına ulaşılacaktır. Bu doğrultuda örneklem dağılımını kitlenin dağılımına benzetmek amacıyla kalibrasyon ve trimming(budama) işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yukarı