Yöntem

Tahmin Düzeyi ve Örneklem Hacmi

Türkiye toplam bazında tahminler üretecek şekilde tasarlanmıştır.

Örnekleme Yöntemi
Tabakalama Kriteri: Eski idari bölünüş ve 2014 yılı yeni idari bölünüşü kır kent ayrımları göz önüne alınarak Kent-kent, kır-kent, kır-kır şeklinde tabakalama yapılmıştır.

Araştırmanın örneklem yöntemi 2 aşamalı tabakalı küme örneklemesidir. Birinci aşamada ortalama 100 hane ihtiva eden kümeler (bloklar) büyüklüğüne orantılı olarak (PPS) örneğe seçilmiştir. İkinci aşamada ise örneğe seçilen bu kümelerden sistematik seçim yöntemi kullanılarak, örnek adresler belirlenmiştir.


Örneklem tasarımı

Örneklem tasarımı iki aşamadan oluşmaktadır:

İlk aşamada; toplam 974 küme “birinci aşama örneklem birimi” olarak seçilmiştir. Seçilen 974 kümenin 723’ü kent-kent, 127’si ise kır-kent ve 124’ü kır-kır olan yerleşim yerlerinden oluşmaktadır.

İkinci aşamada; “ikinci aşama örnekleme birimi” olarak küme içi homojenlik katsayıları dikkate alınarak 974 kümenin her birinden 10 adres örneğe seçilerek toplam örnek hacmi olarak 9 740 hane adresine ulaşılmıştır.


Adres Çerçevesi

Araştırmanın örneklem çalışmalarında kullanılan çerçeve 2007 yılında kurulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) altlık oluşturan ve 2014 yılı Haziran ayında güncellenen Ulusal Adres Veri Tabanıdır (UAVT).

Ağırlıklandırma

1-Seçim olasılıklarının tersi tasarım ağırlıklarını vermesi,

2-Kapsam hatalarının ağırlığıyla birlikte dışarıda bırakılması,

3-Cevapsızlık düzeltmesinin yapılması,

4-Yardımcı değişken olarak projekte nüfus değerleri kullanılarak gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla nihai ağırlık katsayılarına ulaşılacaktır. Bu doğrultuda örneklem dağılımını kitlenin dağılımına benzetmek amacıyla kalibrasyon ve trimming(budama) işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yukarı