Yöntem

Tahmin Düzeyi ve Örneklem Hacmi

Araştırma; Türkiye toplam, Türkiye kır-kent tahmini verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Tasarım gereği
toplam örnek hacmi 14 400 hane olarak belirlenmiştir. Kent yerleşim yerleri için toplam 10 656 hane adresi, kır yerleşim yerleri için 3 744 hane adresi belirlenmiştir.

Örnekleme Yöntemi

Tabakalı iki aşamalı küme örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Dışsal tabakalama kriteri olarak kır –kent ayrımı kullanılmıştır. (Nüfusu 20 000 ve altında olan yerleşim yerleri kır, nüfusu 20 001 ve üstünde olan yerleşim yerleri kent olarak ele alınmıştır). Birinci aşama örnekleme birimi ortalama 100 hane adresi ihtiva eden kümeler (bloklar) içerisinden seçilen bloklar; ikinci aşama örnekleme birimi ise seçilen her kümeden sistematik olarak seçilen hanehalklarıdır.

Adres Çerçevesi

Araştırmanın örneklem çalışmasında kullanılan çerçeve 2007 yılında kurulan “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)”ne altlık oluşturan ve 2012 yılı Şubat ayında güncellenen “Ulusal Adres Veri Tabanı’dır (UAVT). Nüfusu 132’nin altında olan yerleşim yerleri, yeterli örnek hane sayısına ulaşılamayacağı düşünüldüğünden kapsam dışı bırakılmıştır.

Örneklem Dağılımı

Kent yerleşim yerlerinde; örnek olarak seçilen 888 bloktan toplam 10 656 hane adresi seçilmiştir (her bloktan 12 hane). Kent yerleşim yerleri için seçilen hanelerin 8 928’i ile anket tamamlanmıştır. Kır yerleşim yerlerinde ise; örnek seçilen 468 bloktan toplam 3 744 hane seçilmiştir (her bloktan 8 hane). Seçilen hanelerden 3 232’si ile anket tamamlanmıştır.

Ağırlıklandırma

Örnekleme sonucu elde edilen veri setinden kitleyi temsil edecek değerlere ulaşabilmek için ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirilmiştir.

İlk olarak, her örnek cevaplayıcı için nihai seçim olasılıkları ile ters orantılı olan temel ağırlıklar hesaplanmıştır. Bu aşamada küme seçim olasılıkları, hane seçim olasılıkları hesaplanmış ve bu olasılıklar kullanılarak hane ve fert bazında temel ağırlıklar bulunmuştur.

Ağırlıklandırmanın ikinci aşamasında, cevapsızlıktan dolayı örnek hacmindeki kaybı karşılamak üzere temel ağırlıklar düzeltilmiştir.

Ağırlıklandırmanın son aşamasında ise, projekte nüfus oranlarını kullanan Integrated Calibrasyon yöntemi ile iterasyonlar yapılarak nihai düzeltme katsayısı yardımıyla tahmin edilmesi gereken projekte nüfusa (kurumsal nüfus hariç) ve Türkiye genelindeki tüm hanehalkı sayısına ulaşılmıştır.

Yukarı