Yöntem

İki aşamalı tabakalı küme örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Birinci aşamada örnekleme birimi ortalama 100 adresten oluşan kümelerdir. İkinci aşamada örnekleme birimi ise örneğe çıkan kümelerden seçilen adreslerde ikamet eden hanehalklarıdır.

Tahmin boyutu Türkiye toplamı olmasına rağmen, tasarım tabakası olarak kır-kent ayrımı dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, nüfusu 20 000 ve daha az olan yerleşim yerleri “Kır”, 20 001 ve daha fazla olanlar “Kent” olarak alınmıştır.

Türkiye toplam bazında tahmin üretmek üzere yapılan tasarımda, kır yerleşim yerlerinden toplam 156 küme, kent yerleşim yerlerinden ise 988 küme olmak üzere toplam 1 144 küme örneğe seçilmiştir. Kır yerleşim yerlerinden 1 560, kent yerleşim yerlerinden ise 9 880 hane (her kümeden 10 hane) olmak üzere toplam 11 440 hane örneğe seçilmiştir. Örneğe çıkan bu hanelerden 9 073 hane ile görüşme yapılmıştır.

Tahmin Boyutu
2006 uygulamasında tahmin boyutu olarak Türkiye geneli ile kırsal ve kentsel yerler alınmış iken 2014-2015 uygulamasında Türkiye geneli alınmıştır.

Nüfus Ağırlıkları
Zaman Kullanım Araştırması’nın ağırlıklandırılması aşağıdaki adımlar ile gerçekleştirilmiştir:

  • Kümelerin seçim olasılıklarına bağlı olarak tasarım ağırlıklarının hesaplanması,
  • Küme bazında cevapsızlık düzeltme katsayılarının hesaplanması,
  • Bütünleştirici kalibrasyon (Integrative Calibration),
  • Örneklem ağırlıklarındaki uç değerleri azaltmak için ağırlıkların budanması (Trimming),
  • Nihai katlama faktörü (Overall Inflation Factor).
Yukarı