Amaç

  • Kişilerin gün boyunca zamanlarını nasıl kullandıklarının araştırılması,
  • Cinsiyet, yaş grubu, çalışma durumu vb. karakteristiklere göre çeşitli nüfus gruplarında zaman kullanımı konusunda oluşan farklılıkların belirlenmesi,
  • Ulusal hesaplarda gayri safi yurtiçi hasıla tahminlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak verilerin elde edilmesi,
  • Zaman kullanımı konusunda uluslararası karşılaştırılabilir nitelikte veriler elde edilmesidir.
Yukarı