Tanım ve Kavramlar

Girişim sayısı: Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri kapsamında olan sektörlerde faaliyet gösteren ve referans dönemde aktif olan tüm birimlerin sayısıdır.

Yerel birimlerin sayısı: Referans dönemde aktif olan girişimlere bağlı olarak faaliyet gösteren birimlerin sayısıdır. Ücretli çalışanı olmayan yerel birimler de içerilmektedir. En azından referans periyodunda aktif olan tüm birimler bu istatistiklerde dahil edilmektedir.

Çalışanlar sayısı: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına iş sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının eklenmesi ile bulunmaktadır.

Ücretli çalışanların sayısı: Maaş, ücret, komisyon, ikramiye, parça başı ödeme veya ayni karşılıklar şeklinde yapılan ödemeleri alan, iş akdine sahip ve işveren için çalışan kişilerin sayısıdır.

Kısmi (Part-Time) çalışan kişi sayısı: Kısmi çalışan kişilerin genel çalışma saatleri normal çalışma saatlerinden daha azdır. Kısmi çalışanlar (normalden daha az çalışma süresi) ve arasıra/mevsimlik çalışanlar (örneğin geçici işçiler, film ekipleri v.b. sabit kısa bir dönem için tam zamanlı çalışabilen kişiler) karıştırılmamalıdır.

Çırakların sayısı: Bir çıraklık sözleşmesine bağlı olarak çalıştıkları ya da verimlilikleri üzerinde etkili olan mesleki eğitimi üstlendikleri için birimin üretim sürecine tam olarak katılmayan bütün ücretli çalışanlar, bu değişkende içerilmektedir.

Tam zamanlı eşdeğer birimlerde ücretli çalışanlar sayısı: Tüm yıl tam zamanlı çalışanların standart çalışma zamanından daha az süre çalışan kişilerin sayısına ilişkin değer, birimde tüm yıl tam zamanlı çalışanın çalışma süresi dikkate alınarak tam zaman eşdeğere dönüştürülmüştür.

Ücretle çalışanların çalıştığı saat sayısı: Referans dönemi boyunca gözlem biriminin çıktısı için fiilen çalışılan saatlerin toplam sayısını ifade etmektedir.

Personel maliyeti: Personele yapılan brüt ödemeler ve sosyal güvenlik masraflarının toplamıdır.

Maaş ve ücretler: Hesap dönemi boyunca yapılan iş karşılığında, bordroda sayılan (evde çalışanlar dahil) bütün kişilere ödenebilir ayni veya nakdi toplam karşılıklar olarak tanımlanmıştır.

Sosyal güvenlik masrafları: İşveren tarafından kendi çalışanlarının sosyal güvenliğini sağlayabilmek için üstlendiği sosyal katkıların değeridir.

Ciro: Referans dönemde gözlem birimi tarafından fatura edilmiş mal ve hizmet satışlarının toplamıdır.

Üretim değeri: Satışa dayalı, stok değişmelerini ve mal ve hizmetlerin yeniden satışını içeren, birim tarafından fiilen üretilen miktarın parasal değeridir.

Faktör maliyeti ile katma değer: İşletme sübvansiyonları ve dolaylı vergilerdeki düzeltmelerden sonra, işletme faaliyetlerinden elde edilen gayri safi gelirdir.

Mal ve hizmetlerin toplam satın alışları: Sabit sermaye tüketimi olarak kaydedilen sermaye mallarının tüketimi hariç, üretim sürecindeki tüketim veya yeniden satış için hesap dönemi boyunca satın alınan tüm mal ve hizmetlerin değerini içermektedir.

Mal ve hizmet stoklarındaki değişiklik: Stoklardaki değişme (pozitif ya da negatif) referans döneminin başında ve sonundaki stokların değeri arasındaki farktır. Stoklardaki değişme stoklara girişlerin değerinden, stoktan çekişlerin ve stoklarda tutulan malların her türlü cari kayıplarının değerinin çıkarılmasıyla ölçülebilir. Stoklar eğer başka bir birimden satın alınırsa KDV hariç, alıcı fiyatlarıyla, aksi takdirde üretim maliyetiyle kaydedilmiştir.

Alındığı gibi aynı şartlarda yeniden satış için satın alınan mal ve hizmetlerin stoklarındaki değişiklik: Bu değişken referans dönemi sonu ve başı arasında KDV hariç alıcı fiyatlarıyla stok değişmeleri olarak tanımlanır. Stoklardaki değişme stoklara girişlerin değerinden, stoktan çekişlerin ve stoklarda tutulan malların her türlü cari kayıplarının değerinin çıkarılmasıyla ölçülebilir.

Birim tarafından imal edilen mamul ve yarı mamul stoklarındaki değişiklik: Bu değişken referans döneminin ilk ve son günleri arasında birim tarafından üretilmiş ve henüz satılmamış mamul stoklarındaki veya üretim esnasındaki değer değişimi olarak tanımlanır.

Maddi mallara ilişkin brüt yatırım: Referans dönemi süresince tüm maddi mallara yapılan yatırımdır.

Araziye gayri safi yatırım: Bu değişken altında araziye ek olarak yeraltı madenleri, ormanlar ve iç sular içerilir. Arazi mevcut binalarla birlikte satın alındığında ve iki bileşenin değeri ayrılamadığında, arazinin değerinin mevcut binanın değerini aştığı tahmin ediliyorsa toplam bu başlık altında kaydedilir. Eğer mevcut binaların değerinin arazinin değerinden daha büyük olduğu tahmin edilirse, toplam, mevcut bina ve yapılara ilişkin gayri safi yatırım altında kaydedilmiştir.

Mevcut bina ve yapılardaki gayri safi yatırım: Yatırım, referans dönemi boyunca elde edilmiş olan yapılar ve mevcut binaların maliyetini içerir. Arazi mevcut binalarla birlikte satın alındığında ve iki bileşenin değeri ayrılamadığında mevcut yapıların değerinin arazinin değerini aştığı tahmin ediliyorsa, toplam bu başlık altında kaydedilir. Eğer arazinin değerinin mevcut binaların değerinden daha büyük olduğu tahmin edilirse, toplam, araziye gayri safi yatırım altında kaydedilmiştir.

İnşaatlardaki ve binaların büyük tadilatlarındaki gayri safi yatırımlar: Bu değişken referans dönemi boyunca binaların değişimine veya inşaasına ilişkin harcamaları kapsamaktadır. Henüz kullanılmamış yeni binalara ait harcamalar dahildir. Aynı zamanda hizmet süresini uzatmak veya binanın verimlilik kapasitesini artırmak için yapılan yenilemeler, geliştirmeler, büyük tadilatlar ve tüm ilaveler de dahildir.
Petrol kuyuları, kullanılmaya hazır madenler, güç iletim hatları, gaz boru hatları, demiryolu hatları liman tertibatı karayolları, köprüler, viyadükler, kanalizasyon ve diğer inşaat alanı geliştirmelerle beraber su dağıtım sistemi, merkezi ısıtma, havalandırma, aydınlatma vb sürekli tertibatlar dahildir. Cari bakım maliyetleri hariçtir.

Makine ve teçhizata yapılan gayri safi yatırımlar: Bu değişkende referans dönemi boyunca yeni veya ikinci el olarak elde edilen makineler (ofis makineleri vb.), bina müştemilatı içinde kullanılan özel araçlar, diğer makine ve teçhizat, kullanılan tüm araçlar ve botlar, örneğin otomobiller, ticari araçlar ve kamyonlar olduğu gibi özel araçların tüm türleri, demiryolu vagonları, botlar vb. kapsanmaktadır.

Yukarı