Yöntem

Tahmin boyutu: Araştırma Türkiye tahmini verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Örnekleme yöntemi: İki aşamalı tabakalanmış sistematik kümeleme yöntemi kullanılmıştır.

Örnekleme birimi: Nihai örnekleme birimi hanehalklarıdır.

Adres çerçevesi: Örneklem çalışmasında kullanılan çerçeve “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS)" altlık oluşturan “Ulusal Adres Veri Tabanı”dır.

Örneklem dağılımı: Anketin örnek hacmi 13 420 hanehalkıdır.

Ankette 11 659 hanehalkı ile görüşülmüş ve bu hanehalklarında bulunan 18 ve daha yukarı yaştaki 23 609 kişi ile görüşülmüştür. Ankette başkası adına cevap vermeye izin verilmemiştir.

Referans süresi: Son 12 ay

Veri derleme yöntemi: Bilgisayar destekli yüz yüze görüşme esasına dayalıdır.

Yukarı