Yöntem

Örnekleme planı ve tahmin yöntemi

Tahmin boyutu:
Araştırma; Türkiye toplamı, kır ve kent tahmini verebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Örnekleme yöntemi: İki aşamalı tabakalanmış sistematik kümeleme yöntemi kullanılmıştır. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) ve kır-kent tabakalaması dışsal tabakalama kriteri olarak kullanılmıştır (Nüfusu 20 000 ve altı olan yerleşim yerleri kır; nüfusu 20 001 ve üstü olan yerleşim yerleri kent olarak tanımlanmıştır). Nüfus grupları ve gelişmişlik düzeyi içsel tabakalama kriteri olarak kullanılmıştır. Birinci aşama örnekleme birimi olarak 100 haneden oluşan kümeler (bloklar) seçilmiştir. İkinci aşama örnekleme birimi her bloktan sistematik olarak seçilen hanehalklarıdır.

Örnekleme birimi: Nihai örnekleme birimi hanehalklarıdır.

Adres çerçevesi: Örneklem çalışmasında kullanılan çerçeve “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)”ne altlık oluşturan “Ulusal Adres Veri Tabanı”dır.

Örneklem dağılımı:
Anketin örnek hacmi 21 030 hanehalkıdır.

Ankette 17 411 hanehalkı ile görüşülmüş ve bu hanehalklarında bulunan 18 ve daha yukarı yaştaki

35 074 kişi ile görüşülmüştür. Ankette başkası adına cevap vermeye izin verilmemiştir.

Referans süresi: Son 12 ay

Veri derleme yöntemi: Bilgisayar Destekli yüz yüze görüşme esasına dayalıdır.

Yukarı