Tanım ve Kavramlar

Hayat boyu öğrenme: Bireysel, sosyal ve/veya istihdam ile ilgili bir bakış açısı içerisinde bilgi, beceri ve yeteneği geliştirme amacı güden, hayat boyu üstlenilen tüm öğrenme faaliyetleri, hayat boyu öğrenme kapsamındadır.

Örgün eğitim: Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, örgün eğitim kurumları tarafından düzenli olarak verilen eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

Yaygın eğitim: Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş olan veya herhangi bir kademesinde bulunan, ya da bu kademeden çıkmış yurttaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Gayri resmi öğrenme: Bireyin örgün veya yaygın eğitim faaliyetleri dışında, öğrenme amacıyla önceden planlamış olduğu, öz yönetimli öğrenme faaliyetleridir. Örnek olarak, aile içinde, iş yerinde, herkesin günlük yaşamında, bireysel yönlü, aile tarafından ya da sosyal olarak temel alınan olayları (faaliyetleri) öğrenmeyi kapsayabilir.

İlköğretim: 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim kız ve erkek bütün yurttaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir.

Açık ilköğretim okulu: Daha önce ilkokuldan mezun olan ancak herhangi bir nedenle ortaokula devam edememiş yurttaşlara yönelik olarak uzaktan öğretim yöntemi ile ilköğretimi tamamlama olanağı sağlayan kurumdur. Sistem gereği okul, şube, öğretmen bulunmamaktadır.

Ortaöğretim: İlköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar.

Ortaöğretimin amacı; öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda gerek yükseköğretime gerekse mesleğe, geleceğe ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Açık öğretim lisesi: Çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle, yüz yüze eğitim yapan örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen, örgün eğitim çağını geçiren ve liseye devam ederken açıköğretim lisesine geçmek isteyen öğrencilere hizmet vermektedir. Açıköğretim lisesinde ders geçme ve kredi sistemi ile öğretim verilmektedir. Sistem gereği okul, şube, öğretmen bulunmamaktadır.

Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı, en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar.
Yükseköğretim kurumları;

* Üniversiteler,
* Fakülteler,
* Enstitüler,
* Yüksekokullar,
* Konservatuarlar,
* Meslek Yüksek Okulları,
* Uygulama ve Araştırma Merkezleridir.

Yukarı