Örnekleme

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın örneklem tasarımında ağırlıklı, tabakalı ve çok aşamalı küme örneklemesi yaklaşımı kullanılmıştır. Örneklem tasarımının temel amacı; ülke geneli, 12 Bölge ve kent/kır tabakaları için kabul edilebilir bir kesinlikle (doğrulukla) araştırmanın kadına yönelik şiddetle ilgili yaş grubu, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik statü gibi ana değişkenlerinin tahminlerini %95 güven aralığında sağlanmasıdır. Örneklem seçiminde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliği yapılmış ve örnekleme çerçevesi, blok seçimleri ve seçilen hanehalklarının yer aldığı blok listeleri TÜİK tarafından sağlanmıştır.

Araştırma kapsamında Türkiye, ülke geneli, kent/kır, 12 bölge ve 5 bölge düzeyinde tahmin vermeyi sağlayacak şekilde 30 tabakaya ayrılmıştır. 12 bölgeden biri olan İstanbul bölgesi hariç, diğer bölgelerde yaklaşık yüzde 75’e yüzde 25 oranında kent ve kır tabakalarına dağılım yapılmıştır. İstanbul’da ise hanelerin yaklaşık yüzde 5’i kırdan seçilmiştir. Araştırmada nüfusu 10 000 ve üzeri yerleşim yerleri kent, 10 000’den az nüfuslu yerleşim yerleri ise kır tabakalarını oluşturmaktadır. 10 560 hanehalkı kent tabakalarından, 4 512 hanehalkı ise kır tabakalarından seçilmiştir.

Araştırmanın örneklemi küme örneklemesidir. Kentte küme büyüklüğü 32 hanehalkı, kırda ise 24 hanehalkıdır. Bu küme büyüklükleri ile toplam hedeflenen 15 072 hanehalkı sayısına ulaşmak için 518 kümenin ziyaret edilmesi planlanmıştır. Kümelerin 330’u kent, 188’i ise kır kümeleridir.

Yukarı