Amaç

Araştırmanın genel amacı, kadına yönelik şiddetle daha etkili bir şekilde mücadele etmek için hedeflenen politika ve programların oluşturulmasına ve mevcut politika ve programların geliştirilmesine imkan sağlayacak, kadına yönelik şiddet ile ilgili ülke düzeyinde veri oluşturmaktır. Bu araştırma, ayrıca kadınların insan haklarını geliştirmek adına kadınları aile içi şiddetten korumak konusunda sorumluluğu olan paydaşların kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı da amaçlamıştır. Sorunun büyüklüğünün ve içeriğinin, nedenlerinin ve sonuçlarının, risk faktörlerinin ve koruyucu etkenlerin, kadınların yaşadıkları şiddeti algılama biçimlerinin, gereksinimlerinin, şiddete verdikleri tepkinin ve geliştirdikleri mücadele yöntemlerinin anlaşılması açısından ülke geneli, yerleşim yeri ve bazı temel değişkenler için veriye olan gereksinim, bu çalışmanın temel hareket noktasını oluşturmuştur.

Bu araştırma, 2008 yılında gerçekleştirilen Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın ardından geçen yaklaşık altı yıl içinde, kadına yönelik farklı şiddet biçimlerinin yaygınlığı ile bu sürede gerçekleşen yasal düzenlemelerin şiddetle mücadeleye etkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmanın temel hedefleri şunlardır:

  • Kadına yönelik aile içi şiddetle etkili biçimde mücadele etmek üzere kapsayıcı politika ve programların temelini oluşturacak ulusal düzeydeki verinin elde edilmesi,
  • Araştırma sonuçlarını, 2008 yılında gerçekleştirilen Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’nın sonuçları ile karşılaştırmak ve şiddet yaygınlığındaki farklılaşmanın ortaya konulması,
  • Şiddetle mücadele alanında yasal düzenlemelere yönelik sorunların tespit edilmesi (özellikle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanmasına ilişkin sorunlar),
  • Yasal düzenlemeler ile uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında şiddet mağdurları, şiddet uygulayanlar ve yasalarla ilgili düzenlemelerde görev alan profesyonellerin sorun alanlarına ilişkin görüşlerinin ve çözüm önerilerinin ortaya konulması,
  • Mevcut politikanın ve mevzuatındeğerlendirilmesi.
Yukarı