Türkiye'de Kadına Yönelik Aile içi Şiddet Araştırması'nın örneklem tasarımında ağırlıklı, tabakalı ve çok aşamalı küme örneklemesi yaklaşımı kullanılmıştır. Orneklem tasarımının temel amacı; ülke geneli, 12 Bölge7 ve kent/kır tabakaları için kabul edilebilir bir kesinlikle (doğrulukla) araştırmanın kadına yönelik şiddetle ilgili yaş grubu, eğitim düzeyi ve sosyoekonomik statü gibi ana değişkenlerinin tahminlerini % 95 güven aralığında sağlamasıdır. Orneklem seçiminde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliği yapılmış ve örnekleme çerçevesi, blok seçimleri ve seçilen hanehalklarının yer aldığı blok listeleri TÜİK tarafından sağlanmıştır.

Türkiye araştırma kapsamında, ülke geneli, kent/kır, 12 Bölge ve 5 bölge düzeyinde tahmin vermeyi sağlayacak şekilde 30 tabakaya ayrılmıştır. Araştırmanın hedeflenen örneklem büyüklüğü olan 24 048 hane, 12 Bölgeye yaklaşık olarak eşit dağıtılmıştır. 12 Bölgeden biri olan İstanbul bölgesi hariç, diğer bölgelerde yaklaşık yüzde 75'e yüzde 25 oranında kent ve kır tabakalarına dağılım yapılmıştır. Araştırmada nüfusu 10 000 ve üzeri yerleşim yerleri kent, 10 000'den az nüfuslu yerleşim yerleri ise kır tabakalarını oluşturmaktadır. 18 144 hanehalkı kent tabakalarından, 5 904 hanehalkı ise kır tabakalarından seçilmiştir.

Araştırmanın örneklemi küme örneklemesidir. Kentte küme büyüklüğü 48 hanehalkı, kırda ise 36 hanehalkıdır. Bu küme büyüklükleri ile toplam hedeflenen 24 048 hanehalkı sayısına ulaşmak için 542 kümenin ziyaret edilmesi planlanmıştır. Kümelerin 378'i kent, 164'ü ise kır kümeleridir.

Yukarı