Araştırmanın genel amacı, kadına yönelik şiddetle daha etkili bir şekilde mücadele etmek için hedeflenen politika ve programların oluşturulmasına ve mevcut politika ve programların geliştirilmesine imkan sağlayacak, kadına yönelik şiddet ile ilgili ülke düzeyinde veri oluşturmaktır. Bu araştırma, ayrıca kadınların insan haklarını geliştirmek adına kadınları aile içi şiddetten korumak konusunda sorumluluğu olan paydaşların kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı da amaçlamıştır. Sorunun büyüklüğünün ve içeriğinin, nedenlerinin ve sonuçlarının, risk faktörlerinin ve koruyucu etkenlerin, kadınların yaşadıkları şiddeti algılama biçimlerinin, gereksinimlerinin, şiddete verdikleri tepkinin ve geliştirdikleri mücadele yöntemlerinin anlaşılması açısından ülke geneli, yerleşim yeri ve bazı temel değişkenler için veriye olan gereksinim, bu çalışmanın temel hareket noktasını oluşturmuştur.

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, kadına yönelik şiddetle mücadele stratejilerini planlarken, programları oluştururken ve özellikle farkındalığı oluşturmak için çaba gösterilirken güvenilir bir bilgi tabanı üzerinde hareket etmek için veri gereksinimi çerçevesinde yapılmış bir çalışmadır. Ayrıca bu çalışma zaman içinde meydana gelen değişikliklerin izlenebilmesinde de temel oluşturması açısından da önem taşımaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda belirlenmiş diğer hedefler aşağıda sunulmaktadır:

  • Kadına yönelik farklı şiddet türlerinin yaygınlığına ilişkin güvenilir tahminler elde etmek. Bu tahminlerin hem Türkiye, hem de bölge, kırsal/kentsel yerleşim yerleri, eğitim ve sosyo-ekonomik düzey gibi seçilmiş temel değişkenler için de verilmesi,
  • Eş/birlikte olunan kişi tarafından uygulanan şiddetin, sağlık sonuçları ve diğer sonuçlarla ilişkisinin ortaya konulması,
  • Farklı ortamlar için, aile içi kadına yönelik şiddet için koruyucu faktörlerin ve risk faktörlerinin belirlenmesi,
  • Aile içi şiddete maruz kalan kadınların şiddetle baş etmede uyguladıkları stratejilerin araştırılması,
  • Farklı yaşlar ve eğitim düzeyleri gibi çeşitli özellikler temelinde kadınların ve erkeklerin, mağdurların ve faillerin ve hizmet sunanların bakış açılarının ve tutumlarının bilinmesi,
  • Şiddet mağdurlarına mevcut kurumlar tarafından verilen hizmetlerin ve bu hizmetlere bakışın tespit edilmesi.
Yukarı