Soru Kağıdı

Anket soru kağıdı Form 1 ve Form 2 olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Form 1’de tüm hanehalkı fertlerinin; cinsiyet, yaş, eğitim ve medeni durum gibi demografik özellikleri yer almakta, Form 2 ise; hanedeki 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlerin işgücü durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. Form C olarak tanımlanan bir diğer formda ise anketin gerçekleşmeme nedeni ve örnek hanehalkı ile ilgili sorular yer almaktadır.

Form 2’deki sorular içerik yönünden yedi alt bölüme ayrılmıştır:

a) Hanehalkı fertlerinin kişisel nitelikleri
b) İstihdam durumu
c) Gelir
d) İşsizlik ve faal olmama
e) Geçmişteki iş deneyimi
f) Bir yıl önceki işgücü durumu
g) Beyana dayalı mevcut işgücü durumu

Yukarı