Uygulanmaya başladığı tarihten itibaren, tanım ve kavramlar açısından uluslararası standartların takip edildiği hanehalkı işgücü anketleri, 2002 yılında Avrupa Birliği’ne uyum açısından ele alınmıştır. Bu doğrultuda sürdürülen çalışmalar neticesinde Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) talep ettiği tüm değişkenlerin kapsandığı bir soru kağıdı hazırlanmış olup, yeni soru kağıdında yer alan değişkenler ile Avrupa Birliği’nin işgücü istatistikleri konusundaki norm ve standartlarıda karşılanabilmektedir.

2004 yılından itibaren soru kağıdındaki soru sayısı artırılmış, referans haftasında işlerinin başında olmayan kişilerin istihdamda kabul edilip edilmemeleri ile ilgili kriterler, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (EUROSTAT) bu konudaki norm ve standartları da gözönüne alınarak, soru kağıdında daha net tanımlanmıştır. Buna göre, kendi hesabına ve işveren olarak çalışanlar, referans haftasında çeşitli nedenlerle işlerinin başında bulunmasalar dahi istihdamda kabul edilirken, ücretli ve maaşlı olarak çalışan fertler, ancak 3 ay içinde işlerinin başına geri döneceklerse veya işten uzak kaldıkları süre zarfında maaş veya ücretlerinin en az % 50’sini almaya devam ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir. 2004 yılına kadar uygulanan anketlerde, ücretli veya maaşlı olarak çalışan ve işleri ile bağlantıları devam eden fertler, işten uzak kalma süresine ve gelir elde edip etmeme kriterine bakılmaksızın istihdamda kabul edilmekteydi. Referans haftasında “bir saat” dahi olsa çalışmamış olan yevmiyeliler ve ücretsiz aile işçileri ise, önceki uygulamalarda olduğu gibi istihdamda kabul edilmemektedir. Referans haftasında çalışmamış olan ücretsiz aile işçilerinin istihdamda kabul edilip edilmemeleri konusunda, EUROSTAT’ın belirlemiş olduğu kriterler ILO tanımlarından farklılık göstermekte, ILO referans haftasında işbaşında olmayan ücretsiz aile işçilerinin, işten uzak kalma süresine bakılmaksızın, istihdam dışında kabul edilmelerini öngörürken, EUROSTAT işten uzak kalma süresi 3 aydan az olan ücretsiz aile işçilerinin istihdamda kabul edilmelerini önermektedir. TUİK, bu konuda ILO kriterini uygulamakta ve referans haftasında bir saat bile olsa çalışmamış olan ücretsiz aile işçilerini istihdamda kabul etmemektedir.

2004 yılı Ocak ayından itibaren geliştirilen yeni soru kağıdı ile uygulanmasına başlanan bu serideki hanehalkı işgücü anketinin örnek hacmi, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. düzey’e göre tahmin vermek üzere dönemsel (üç aylık) olarak yaklaşık 37 000’e yükseltilmiştir. 2004 yılından itibaren, anketin dönemsel sonuçları yine Türkiye, kent ve kır bazında; yıllık sonuçlar ise İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. düzey’e göre kent ve kır ayrımında, 2. düzey’e göre ise toplam bazda verilmektedir.

2004 yılında başlanan yeni seride, örneklem tasarımı üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış, 2000 yılından itibaren kullanılmakta olan ve hanehalklarının 4 kez takibine dayanan tasarıma devam edilmiştir. 2004 yılı öncesinde 1995 yılı Numarataj Cetvellerine dayalı olan adres çerçevesi yenilenerek, 2000 Genel Nüfus Sayımı Form 1 Numarataj Cetvellerine göre oluşturulan yeni adres çerçevesi kullanılmaya başlanmıştır.

2004 yılından itibaren işgücüne yönelik sorular 15 ve daha yukarı yaştaki fertler için sorulmaya başlanmıştır.

Yukarı