1988 yılında anket metodolojisinin ilk oluşturulma aşamasında soru kağıdı pek çok etken bir arada düşünülerek düzenlenmiş, uluslararası standartlar (ILO, Onüçüncü Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı, 1982) dikkate alınarak geliştirilen tanım ve kavramlar, Türkiye koşullarına adapte edilmiştir. 2004 yılından itibaren ise Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin, işgücü piyasasının ayrıntısına ilişkin bilgi elde etmek amacıyla derlenmesini öngördüğü değişkenlerin sağlanabilmesine yönelik olarak soru kağıdında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Anket soru kağıdı Form 1 ve Form 2 olarak iki bölümden oluşmaktadır. Form 1’de tüm hanehalkı fertlerinin; cinsiyet, yaş, eğitim ve medeni durum gibi demografik özellikleri yer almakta, Form 2 ise; hanedeki 15 ve daha yukarı yaştaki tüm fertlerin işgücü durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. Form C olarak tanımlanan bir diğer formda ise anketin gerçekleşmeme nedeni ve örnek hanehalkı ile ilgili sorular yer almaktadır.

2004 yılı soru kağıdında, Form 2’deki sorular içerik yönünden altı bölüme ayrılmıştır:

a) Hanehalkı fertlerinin kişisel nitelikleri
b) İstihdam ile ilgili sorular
c) Gelir bilgileri
d) İşsizlik ve iktisadi faal olmama ile ilgili sorular
e) Geçmişteki iş deneyimi ile ilgili sorular
f) Bir yıl önceki işgücü durumu

Yukarı