Veri Kılavuzu

"Hanehalkı Bütçe Anketi”ne ait mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin ve modelleme çalışmalarının yapılması da mümkündür. Veri setinde yer alan değişkenlerin tipi, boyutu, aldığı değerler ve kapsamı hakkındaki ayrıntılı bilgiler değişken kılavuzunda yer almaktadır.

Veri setindeki bilgilerden Hanehalkı Bütçe Anketi’nin kitle tahminlerine ulaşılmasını sağlamak amacıyla kullanılması gereken ağırlık katsayıları (ADNKS’ye göre revize edilen yeni nüfus projeksiyonlarına göre hesaplanmıştır) da bir değişken olarak yer almaktadır. Veri setinde yer alan bu değişken kullanılarak oluşturulan çapraz tabloların doğruluğu, Özet Tablolar bölümünde bulunan tablolar ile kontrol edilebilir.

Hanehalkı Bütçe Anketi’nin örnekleme planı gereğince; her yıl uygulanan Hanehalkı Bütçe Anketi’nin tahmin düzeyi Türkiye genelidir. Ancak hanehalklarının tüketim harcamalarının ana harcama gruplarında oransal dağılımının bölgesel düzeyde (İBBS, 1. Düzey ve İBBS, 2. Düzey) elde edilmesi amacıyla üç yıllık anket verileri birleştirilmekte ve yeniden ağırlıklandırılmaktadır. Veri seti kullanılarak yapılacak çalışmalarda gözlem sayısının yeterliliğinin göz önünde bulundurulması gereklidir.

Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.

Yukarı