Örnekleme Tasarımı

Örnekleme Yöntemi

Tabakalı, iki aşamalı küme örneklemesidir.

Örnekleme Birimi

Araştırmada nihai örnekleme birimi olarak hanehalkı tanımlanmıştır.

Örnekleme Çerçevesi

Araştırmanın örneklem seçiminde kullanılan adres çerçevesi 2007 yılında oluşturulan ve güncelliği sağlanan Ulusal Adres Veri Tabanıdır. Örneklem çerçevesinin oluşturulması aşamasında veri tabanı ortalama 100 adres (80 ile 120 arası) ihtiva eden kümelere ayrılmıştır. Kurumsal nüfus olarak adlandırılan adreslerin yer almadığı çerçeve yılda iki kez güncel olarak oluşturulmaktadır.

Araştırmanın örneklem seçim aşamaları

Araştırmanın birincil ve ikincil örnekleme birimleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

Birinci aşama örneklem birimlerin seçimi: Araştırmanın birinci örneklem seçim aşaması ortalama 100 adresten oluşan kümelerdir (bloklar). Belediye teşkilatı olmayan yerleşim yerlerinde (köyler) yerin kendisi seçim sırasında küme olarak ele alınmıştır. Birincil örneklem birimleri olan kümeler (küme içindeki adres sayısı dikkate alınarak) büyüklüğe orantılı seçimle belirlenmiştir.

İkincil aşama örneklem birimlerin seçimi: İkinci aşama örneklem birimlerin seçimi ise kır yerleşim yerlerinden örneğe çıkan kümelerden 10, kent yerleşim yerlerinden örneğe çıkan kümelerden 10 olacak şekilde sistematik yöntemle seçilmiştir.

Örneklem büyüklüğü

Örneklem büyüklüğü iki yıllık, üç yıllık ve dört yıllık panel veriler için sırasıyla 54 238, 34 698 ve 16 670 ferttir.

İkame prensibi

Örneklem büyüklüğü cevapsızlık durumu dikkate alınarak oluşturulduğu için ikame kullanımı söz konusu değildir.

Tahmin boyutu

Yıllık panel araştırma sonuçlarından ülke geneli için tahminler üretilmesi mümkündür.

Ağırlıklandırma (Panel ağırlıklar)

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının panel ağırlıkları, fertlerin araştırmaya dahil edildikleri yılların cevapsızlık durumu ve bu yıllarda aldıkları temel ağırlıklar üzerinden hesaplanmaktadır. Fertlerin temel ağırlıklarına, panelde kaldıkları süre dikkate alınarak hesaplanan çarpanlar da etki ederek 2 yıllık, 3 yıllık ve 4 yıllık panel ağırlıklar elde edilmektedir.

Veri setinde; 2, 3 ve 4 yıllık panel veri setleri için hesaplanmış ayrı ağırlık katsayıları mevcuttur (Fert kayıt veri setinde; FK060_4, FK060_3, FK060_2). Bu katsayılar 2, 3 ya da 4 yıllık veri setinde çakışan fertler için hesaplanmış olduğundan son yılın (2016 yılı) kayıtlarına eklenmiştir.

Panel tasarım ve alt örnek uygulaması

Araştırmanın dizaynı kesit ve panel veri üretilebilecek şekilde yapılmış olup, panel tasarım 4 yıllık rotasyondan oluşmaktadır.

Yıllık bazdaki örneklem 4 alt örnekten oluşmaktadır. Rotasyonel tasarımın kullanıldığı araştırmada, bir yıldan diğer yıla bir alt örnek örnekten çıkartılırken, yeni bir alt örnek eklenmektedir. Dolayısı ile yıllık örnek hacminin %75’i panel kapsamda örnekte bırakılırken, %25’i değişmektedir. Panel uygulama, hedef kitleyi temsil edebilecek temel örnek seçimi ile başlamakta ve seçilen bu temel örnek hanehalkındaki 13 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler belirlenmiş izleme kuralları doğrultusunda 4 yıl takip edilmektedir.

Aşağıdaki şekilde görüleceği üzere; 2013-2016 yılları arasında 9-15 arası alt örnekteki hanehalkları ile görüşmeler yapılmıştır. 2016 yılı panel veri setlerinin oluşturulması aşamasında; 12. alt örnek 4 yıllık panel veri setini oluştururken, 12. ve 13. altörnekler 3 yıllık, 12., 13. ve 14. alt örnekler de 2 yıllık panel veri setlerini oluşturmuştur.

Yukarı