Hanehalkı ve Fert İzleme Kuralları

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması panel bileşeninin temel amacı okuldan işe ve işten emekliliğe geçişler gibi bireysel düzeyde zaman içinde meydana gelen değişiklikleri incelemektir. Ekonomik faaliyet ve iş dışında bireylerin ve hanehalklarının gelir ve yoksulluk düzeyinde meydana gelen değişiklikler bu kapsamda ele alınan konulardır.

Hanehalklarının izlenmesi

Örneğe seçilen temel hanehalklarının ve örnek fert içeren ayrılmış hanehalklarının aynı adresinde bulunamadığı durumlarda; yurt dışına taşınma, kurumsal bir alana geçme (huzurevi, yurt, hapishane, askeriye, veya otel, pansiyon vb.), tüm fertlerin ölümü, hanehalkında örnek fert kalmaması veya anketi reddetme durumu olmadığı sürece izlenmesi gerekmektedir.

Fertlerin izlenmesi:

Fertlerin takibine ilişkin kurallar şunlardır:

Yaş kıstası:

İlgili alt örneğin örneğe girdiği ilk yıl temel hanehalkı olarak tanımlanan hanehalkındaki fertlerin sonraki uygulamalarda haneden ayrılmaları durumunda izlenebilmesi için bir yaş kriteri konmuştur. Araştırmanın, kişisel gelir vb. bilgileri derlemedeki yaş kriteri 15 ve daha yukarı yaştaki fertlerdir. 4 yıllık panel kapsamında, en az iki yıllık panel veride içerilmesi bakımından, ilk uygulamada temel hanehalklarındaki 13 ve daha yukarı yaştaki tüm fertler örnek fert olarak tanımlanmaktadır. Yani, panel uygulama kapsamında, örnek fert olarak tanımlanan tüm fertler, hanehalkından ayrılarak başka bir yere taşınsa dahi takip edilecektir. 13 yaşın altında olan çocuklar yanlarında 13 ve daha yukarı yaşta örnek bir fert olmadan tek başlarına haneden ayrılmışlarsa takip edilmeyecektir. Panel uygulamada, anket uygulaması başladıktan sonra doğan bebekler de haneden yanlarında örnek fert olmaksızın ayrılmaları durumunda izlenmeyecektir.

Taşınma:

Bireysel seviyede zamanla gelişen değişiklikleri incelemek için, örnek hanehalkından ayrılarak, araştırma kapsamındaki coğrafi alan ya da nüfus (kurumsal olmayan nüfus) içerisinde özel başka bir konuta taşınan tüm örnek kişilerin takibi gerekmektedir.

Cevapsızlık:

Ankete cevap vermeyen (reddeden) hanehalkı, tüm üyeleri ile birlikte araştırma kapsamından çıkartılabilir. 4 yıllık panel uygulamada; iki uygulamada üst üste cevap vermeyen veya görüşülemeyen hanehalkı ile panel uygulamanın ilk yılında adresin bulunamaması, fertlerin geçici olarak hanehalkından uzak olması, hanehalkı ile iletişim kurulamaması gibi nedenlerle görüşülemeyen hanehalkı araştırma kapsamından çıkartılabilmektedir. Aynı kural, anket uygulanamayan fert için de geçerlidir. İki uygulamada üst üste ulaşılamayan fert araştırma kapsamından çıkartılacaktır.

Ölen fertler için, ölüm tarihi, gelir referans döneminde hanede kaldığı süre ve referans dönemindeki esas faaliyeti ile ilgili bilgiler derlenecektir.

Adresi bulunamayan, nereye taşındığı tespit edilemeyen, izi kaybedilen veya takibi kabul etmeyen 13+ yaş fertler, kapsamdan düşecektir.

Özetle izleme kurallarını aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz;

1. 13 yaşın altındaki kişiler örnek fert değildir ve yanlarında 13 yaşın üstünde örnek bir fert olmaksızın bir başka haneye taşınırlarsa takip edilmezler.

2. Fert ile ilgili detaylı sorular (Fert Soru Formu) hanedeki tüm 15 ve daha yukarı yaştaki fertlere sorulacaktır. (Örnek fertler ve örnek fert olmayanlar da dahil)

3. 13 ve daha yukarı yaştaki örnek fertler ülke sınırları içinde bir başka haneye taşındıklarında takip edilecektir. Bunlardan 15+ yaştakiler detaylı soruları (Fert soru formu) cevaplandıracaklardır.

4. Ülke sınırlarında yaşayan nüfus kapsama alınmaktadır. Kişiler kapsam dışı alanlara (kurumsal alanlar; hapishane, yurt, yuva, güçsüzlerevi, huzurevi, ordu vb.) ve yurt dışına taşındıklarında takip edilmezler.

5. 13+ yaştaki örnek fert kurumsal alana veya yurt dışına sürekli olarak veya belirli olmayan bir süre için gitmişse ki bu süre 12 ay ve daha fazla ise ya da kısa bir süre için gitmiş fakat hanenin üyesi olarak tanımlanamıyor ise anketten çıkartılır, takip edilmez. Ölen örnek fertler için de fert kayıt formundaki; ölüm tarihi, hanede kalınan süre ve esas faaliyet durumu soruları sorulacaktır.

6. 13+ yaştaki örnek fert ile bir önceki uygulamada; adrese ulaşılamadı, tüm hanehalkı üyelerinin geçici olarak hane dışında olmaları ya da çeşitli nedenlerle görüşme yapılamadı ise (hastalık, cevaplayacak durumda olmadığı vb.) bu uygulamada bir kez daha görüşme yapılacaktır. (Şayet, söz konusu nedenlerle ilk yıl veya iki yıl üst üste görüşme yapılamamış ise kişi anketten çıkartılabilir.)

7. 13+ yaştaki örnek fert ile iletişim kurulamıyorsa (adresi bulunamıyor, adresi konut değilse, boşsa), kayıp edilmişse (hanehalkı hakkında bilgi yoksa), kişi veya hanehalkı anketi reddediyorsa anketten çıkartılır.

8. Birlikte yaşayan kişiler örnek fertle yaşadıkları sürece ankete dahil edilecektir ve 15+ yaşta ise normal prosedürler çerçevesinde tüm kişisel sorular kendisine sorulacaktır. Ancak, birlikte yaşayan kişiler yanlarında 13+ yaş örnek fert olmadan bir başka yere taşındıklarında takip edilmeyeceklerdir.

9. Gelir referans döneminde hanede 3 ay süreyle kalmış ve ayrılmış olan kişiler izlenmeyecek olup şu sorular sorulmaktadır: Hanede kalınan süre, esas faaliyet durumu.

Not: Yaş, kişinin ilk panel uygulamasındaki yaşını ifade etmektedir.

Örnek ferdin, örnek hanehalkının ve bunlarla birlikte yaşayan örnek fert olmayan kişilerin izlenmesi

Örnek hanehalkı/fertler İzlenme durumu
Ülke sınırları içinde başka bir konuta taşındı Yeni adresinde takip edilecek
Araştırma döneminde geçici olarak hanehalkında bulunmayan ancak hanehalkı ferdi tanımına uyan fertler Hanehalkı üyesi olarak alınacak ve soruları hanehalkı sözcüsü tarafından cevaplandırılacaktır.
Artık hiç bir hanehalkının üyesi olmayıp, ülke sınırları dışına veya kurumsal nüfusa taşınanlar
Araştırmadan çıkartılacak
Adres bulunamaması, adresin konut birimi olmaması, boş olması, hanehalkının izinin kaybedilmesi, hanehalkının anketi reddetmesi
Araştırmadan çıkartılacak
Panelin ilk uygulamasında adrese ulaşılamaması, hastalık ya da iletişim kurulamaması gibi sebeplerle hanehalkı ile görüşülememesi veya iki yıl üst üste hanehalkının tüm üyelerinin geçici olarak hane dışında olması nedeniyle bağlantı kurulamayan hanehalkı/fertler

Araştırmadan çıkartılacak
Birlikte yaşayanlar Araştırmadan çıkartılacak
En az bir örnek fert ile beraber yaşayan kişiler Takip edilecek
Hiç bir örnek ferdin yaşamadığı adreste yaşayan kişiler Araştırmadan çıkartılacak
Yukarı