Kullanım Kılavuzu

Panele konu olan son yıl yani 4. yıl baz alınarak geriye doğru 2, 3 ve 4 yıllık panel veri setleri tek CD halinde hazırlanmıştır. Dolayısı ile “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti (PANEL) 2014” olarak isimlendirilen bu CD; 2014-2013 yıllarında çakışan kayıtlardan oluşan 2 yıllık panel mikro veri, 2014-2013-2012 yıllarında çakışan kayıtlardan oluşan 3 yıllık panel mikro veri ve 2014-2013-2012-2011 yıllarında çakışan kayıtlardan oluşan 4 yıllık panel mikro veri olmak üzere 3 ayrı panel veriyi içermektedir.

CD’de, 2, 3 ve 4 yıllık çakışan kayıtlar aynı dosyada olmak üzere 4 ayrı veri seti yer almaktadır. Bunlardan, ”GYK11121314_FK” isimli veri seti, hanenin durumu (haneye ulaşılıp ulaşılamadığı, kapsam dışı olma durumu vs.) ve ankete cevap verme durumu ile ilgili bilgileri içermektedir. “GYK11121314_H” veri seti haneye yönelik değişkenleri,” GYK11121314_FK” veri seti hanedeki tüm fertlere (haneden ayrılan ve katılan fertler dahil) ilişkin temel değişkenleri ve izlenen fertlerin izleme bilgilerini, ”GYK11121314_F” isimli veri seti de 15 ve daha yukarı yaştaki fertlere ilişkin değişkenleri içermektedir. Bu mikro veri setleri kullanılarak fert bazında panel analizler yapmak mümkündür.

Panel veri setlerinde ağırlık katsayıları fert düzeyinde hesaplanmakta olup, hane düzeyinde ağırlık katsayıları mevcut değildir. Bu veri setleri ile bireysel bazda yıllar itibariyle değişimlerin, geçişlerin (Örneğin; işsizlikten istihdama, istihdamdan emekliliğe, sürekli yoksul olanlar ile zaman içinde yoksulluktan çıkma vb.) izlenmesi önemlidir.

2 yıllık panel veri seti kullanılarak bir analiz yapılmak istenirse; öncelikle ”GYK11121314_FK” isimli veri setindeki 2014 yılı kayıtlarına eklenmiş olan iki yıllık panel ağırlık katsayısı (FK060_2 değişkeni) dolu olan kayıtları seçmek gerekir. Bu kayıtları seçtikten sonra “Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni – FKIMLIK)” ile link kurularak 2013 yılındaki aynı kayıtları çakıştırmalı ve iki yıllık panel veri seti elde edilmelidir.   

3 yıllık panel veri kullanılmak istendiğinde; ” GYK11121314_FK” isimli veri setindeki 2014 yılı kayıtlarına eklenmiş olan üç yıllık panel ağırlık katsayısı (FK060_3 değişkeni) dolu olan kayıtlar seçilmelidir. Daha sonra, “Fert kimlik numarası (Fert anahtar değişkeni – FKIMLIK)” ile link kurularak sırasıyla 2013 ve 2012 yıllarındaki aynı kayıtlarla çakıştırmalı ve üç yıllık panel veri seti elde edilmelidir. Aynı işlem 4 yıllık panel veri seti için FK060_4 ağırlık katsayısı değişkeni kullanılarak yapılmalıdır.

Veri setlerinde yer alan değişkenlere ilişkin; değişkenin ismi, açıklaması, kayıt uzunluğu ve değişkenin aldığı değerler (cevap seçenekleri) gibi bilgiler “Kılavuz” başlığı altında her bir veri seti için ayrı ayrı yer almaktadır.

Hane veri setindeki değişkenler ile fert veri setlerindeki değişkenler arasında bağlantı kurulmak istendiğinde her hane için verilen Hane Kimlik Numarası “HKIMLIK” değişkeni anahtar/bağlantı değişkeni olarak kullanılabilir. Fert veri setleri arasındaki bağlantı değişkeni ise her fert için araştırma boyunca değişmeyen (4 yılda da aynı) Fert kimlik numarası “FKIMLIK”dir.

Söz konusu veri setleri “Veri seti” başlığı altında CSV formatında sunulmaktadır. Değişkenler arasında ayraç olarak “,” işareti kullanılmıştır.

İki, üç ve dört yıllık veri setlerindeki kayıt sayıları (çakışan hane ve fert sayıları) aşağıdaki şekildedir;

Veri seti Çakışan fert sayısı Çakışan 15+ yaş fert sayısı
İki yıllık 58 074 40 528
Üç yıllık 37 339 25 929
Dört yıllık 17 931 12 415

“GYK11121314_FK” isimli veri setinde ferdin “Doğum yılı” değişkeni yanında “Ferdin 2013 yılı Aralık ayındaki yaşı“ değişkeni de mevcuttur. Fertler için ağırlık katsayıları hesaplanırken yaş grupları baz alındığından, mutlak yaş değişkeni üzerinden yapılacak çalışmalar tahmin üretmeye elverişli olmayacaktır. Mutlak yaş değişkeni, yapılabilecek modelleme çalışmalarında kullanılmak üzere veri setine eklenmiştir. Ağırlıklandırmada kullanılan yaş gruplaması aşağıda şekildedir;

1- 00-04 yaş arası
2- 05-11 yaş arası
3- 12-14 yaş arası
4- 15-19 yaş arası
5- 20-24 yaş arası
6- 25-29 yaş arası
7- 30-34 yaş arası
8- 35-39 yaş arası
9- 40-44 yaş arası
10- 45-49 yaş arası
11- 50-54 yaş arası
12- 55-59 yaş arası
13- 60-64 yaş arası
14- 65+

Ayrıca, anket uygulaması 2014 yılı Nisan-Temmuz ayları arasında gerçekleştirildiği için 2013 Aralık ayından sonra doğanlar için “Ferdin 2013 yılı Aralık ayındaki yaşı “değişkeni “-1” değerini alabilmektedir.

İktisadi Faaliyet Sınıflamasında 2009 yılına kadar NACE Rev-1 kullanılmış, 2010 yılından itibaren ise NACE Rev-2'ye geçilmiştir.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması panel verileri ile sadece Türkiye için tahmin üretmek mümkündür.

Gözlem sayısının belli bir sayının altına düşmesi durumunda (Örneğin; 20’nin altında ise) tahmin üretilmemelidir, ancak belli bir sayının altında ise (Örneğin; 20-50 arasında ise) üretilecek tahminin güvenilir olmama durumu dikkate alınmalıdır.

Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.

Yukarı