Sınıflamalar

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda aşağıdaki sınıflamalar kullanılmaktadır:

İktisadi Faaliyet Sınıflaması ( NACE Rev.2 ) :
Çalışan fertlerin çalıştıkları işyerinin ana faaliyetinin kodlanmasında kullanılmaktadır. İktisadi faaliyet sınıflamasında 2009 yılına kadar NACE Rev.1 kullanılmış, 2010 yılından itibaren ise NACE Rev.2’ye geçilmiştir.

NACE Rev.2'ye göre iktisadi faaliyet kodları;

1- Tarım, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık
2- Madencilik ve Taşocakçılığı
3- İmalat Sanayi
4- Elektrik, Gaz, Buhar, Su ve Kanalizasyon
5- İnşaat
6- Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı
7- Ulaştırma ve Depolama
8- Konaklama ve Yiyecek Faaliyetleri
9- Bilgi ve İletişim
10- Finans ve Sigorta Faaliyetleri
11- Gayrimenkul Faaliyetleri
12- Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
13- İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
14- Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik
15- Eğitim
16- İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
17- Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
18- Diğer Faaliyetleri

Meslek Sınıflaması (ISCO, 1988): Çalışan hanehalkı fertlerinin yaptıkları işle ilgili meslek gruplarının kodlanması için kullanılmaktadır.

1- Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler
2- Profesyonel meslek mensupları
3- Yardımcı profesyonel meslek mensupları
4- Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar
5- Hizmet ve satış elemanları
6- Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları
7- Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar
8- Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları
9- Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar

Eğitim Durumu Sınıflaması (ISCED, 1997): 15 ve yukarı yaştaki fertlerin eğitim durumları hakkındaki bilgiler Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması (ISCED, 1997)'ye uygun olarak sınıflandırılmaktadır.

0- Okur-yazar olmayan
1- Okur-yazar olup, bir okul bitirmeyenler
2- İlkokul
3- Ortaokul, mesleki ortaokul ve ilköğretim
4- Genel lise
5- Mesleki veya teknik lise
6- Yüksekokul, fakülte ve üzeri

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması ( İBBS )

Yukarı