Yoksullukla İlgili Tanımlar

Göreli yoksulluk

Toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelir veya harcamaya sahip olan birey veya hanehalkı göreli anlamda yoksul sayılmaktadır. Refah ölçüsü olarak amaca göre harcama veya gelir düzeyi seçilebilir.

Bu araştırmada, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirlere göre 4 ayrı göreli yoksulluk sınırı hesaplanmıştır;

  • Medyan gelirin %40’ı,
  • Medyan gelirin %50’si,
  • Medyan gelirin %60’ı,
  • Medyan gelirin %70’i.

Bu sınırların altında eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelire sahip olanlar yoksul olarak tanımlanmıştır.

Yoksulluk açığı

Yoksulluğun derecesi hakkında bilgi verir. Bir kişinin yoksulluk açığı, yoksulluk çizgisi ile geliri arasındaki farka eşittir. Yoksulluk açığı, toplumdaki ortalama yoksulluk açığının, yoksulluk çizgisine oranına eşittir. Yoksulluk açığı 100'e yaklaşması, yoksulluğun derecesinin çok fazla olduğunu, küçülmesi ise yoksulluk risk derecelerinin daha az olduğunu ifade etmektedir.

Yoksulluk açığı=((Yoksulluk sınırı-Yoksulların eşdeğer fert başına medyan geliri)/Yoksulluk sınırı)*100 formülüne göre hesaplanmıştır.

Yukarı