Kullanım Kılavuzu

Untitled Document

CD’de yer alan ve haneye yönelik değişkenleri içeren  “GYK12_H”, hanedeki tüm fertlere ilişkin değişkenleri içeren ”GYK12_FK”, 15 ve daha yukarı yaştaki fertlere ilişkin değişkenleri içeren ”GYK12_F” ve 2012 yılı modül anket değişkenlerini içeren ”GYK12_MH” ve ”GYK12_MF” mikro veri setlerini kullanarak hane ve fert değişkenlerine ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi çeşitli istatistiksel analizler ve modelleme çalışmaları yapmak da mümkündür.

Veri setlerinde yer alan değişkenlere ilişkin; değişkenin ismi, açıklaması, kayıt uzunluğu ve değişkenin aldığı değerler (cevap seçenekleri) gibi bilgileri “Kılavuz” başlığı altında her bir veri seti için ayrı ayrı yer almaktadır.

Hane veri setindeki değişkenler ile fert veri setlerindeki değişkenler arasında bağlantı kurulmak istendiğinde “BULTEN” değişkeni (her hane için verilen numara) key (bağlantı) değişken olarak kullanılabilir. Fert veri setleri arasındaki bağlantı değişkeni ise “FERT_ID” (Fert kimlik numarası)’dir.

Söz konusu veri setleri “Veri seti” başlığı altında CSV formatında sunulmaktadır. Veri setlerindeki kayıt sayıları aşağıdaki şekilde olup CSV formatlı veri setlerini aktardığınız programda kayıt sayılarının tutarlığını kontrol ediniz.

Veri seti Kayıt sayısı
GYK12_H  17 562
GYK12_FK  65 472
GYK12_F  47 504
GYK12_MH  17 562
GYK12_MF  47 504


“GYK12_FK” isimli veri setinde ferdin “Doğum yılı” değişkeni yanında “Ferdin 2011 yılı Aralık ayındaki yaşı“ değişkeni de mevcuttur. Ancak, veri setine ilişkin ağırlıklandırma işlemi yaş grupları baz alınarak yapıldığından, mutlak yaş değişkeni üzerinden yapılacak çalışmalar tahmin üretmeye elverişli olmayacaktır. Mutlak yaş değişkeni, yapılabilecek modelleme çalışmalarında kullanılmak üzere veri setine eklenmiştir. Ağırlıklandırmada kullanılan yaş gruplaması aşağıda şekildedir;

1- 00-04 yaş arası
2- 05-11 yaş arası
3- 12-14 yaş arası
4- 15-19 yaş arası
5- 20-24 yaş arası
6- 25-29 yaş arası
7- 30-34 yaş arası
8- 35-39 yaş arası
9- 40-44 yaş arası
10- 45-49 yaş arası
11- 50-54 yaş arası
12- 55-59 yaş arası
13- 60-64 yaş arası
14- 65+

Ayrıca, anket uygulaması 2012 yılı Nisan-Temmuz ayları arasında gerçekleştirildiği için 2011 Aralık ayından sonra doğanlar için “Ferdin 2011 yılı Aralık ayındaki yaşı“değişkeni “-1” değerini alabilmektedir.

İktisadi Faaliyet Sınıflamasında 2009 yılına kadar NACE Rev-1 kullanılmış, 2010 yılından itibaren ise NACE Rev-2'ye geçilmiştir.
Örnekleme yöntemiyle seçilen hanehalkları ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının kitleye  genişletilmesinde yani araştıma sonuçlarının hesaplanmasında kullanılan ağırlık katsayıları da birer değişken olarak veri setlerinde yer almaktadır. Araştırmada hane ve tüm fertlerin bilgilerinin ağırlıklandırılması için aynı ağırlık katsayısı kullanılmaktadır, yani “GYK12_H” veri setindeki ağırlık  katsayısı, “GYK12_FK” veri setinde yer alan aynı hanedeki tüm fertler için de kullanılmaktadır. Ancak, araştırmada hanedeki 15 ve daha yukarı yaştaki fertlerle görüşme yapılamadığı durumlarda 15 ve daha yukarı yaştaki fert ağırlık katsayılarında bir cevapsızlık düzeltmesi yapılmakta ve bu fertler için ayrı bir ağırlık katsayısı hesaplanmaktadır.

Veri seti kullanılarak oluşturulacak çapraz tablo sonuçlarının kitleyi temsil edebilmesi için ağırlıklandırılması zorunludur. Ağırlıklandırma işleminin doğru yapılıp, yapılmadığının kontrolü için "Özet Tablo" bölümünde yer alan tablolar kullanılabilir.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçları, Türkiye, kent, kır ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. düzey için verilebilmektedir. Ancak, araştırmanın tahmin boyutu İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. düzey için kent ve kır ayrımında tahmin üretmeye elverişli olmadığından, yapılacak çalışmalarda bu husus dikkate alınmalıdır.

Ayrıca, oluşturulacak çapraz tablo hücrelerindeki gözlem sayılarının ilgili hücredeki bilgiyi temsil edebilecek sayıda olması önemlidir. Bu nedenle, özellikle detaylandırılmış çapraz tablolardaki hücrelere düşen gözlem sayılarının kontrol edilmesinde fayda olduğu düşünülmektedir. Gözlem sayısının belli bir sayının altına düşmesi durumunda (Örneğin; 20’nin altında ise) tahmin üretilmemelidir, ancak belli bir sayının altında ise (Örneğin; 20-50 arasında ise) üretilecek tahminin güvenilir olmama durumu dikkate alınmalıdır.

Bu uyarılar gözetilmeksizin üretilecek sonuçların istatistiksel anlamda güvenilirliğinden Türkiye İstatistik Kurumu sorumlu değildir.

Yukarı