Yöntem

Örnekleme çerçevesi: 2010 yılı iş kayıtlarında yer alan sektörel kapsam dahilindeki 10 ve daha fazla çalışana sahip girişimler, 2010  Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması’nda örnekleme çerçevesi olarak kullanılmıştır.

Girişimlerin örnek seçiminde kullanılan çerçevedeki ekonomik faaliyet grubu ile alan çalışmasında tespit edilen ekonomik faaliyet grubu farklı olabilir. Bu nedenle, tablolardaki ekonomik faaliyet grupları örnek seçiminde kullanılan çerçeveye göre değil, alandan gelen bilgilere göre oluşturulmuştur.

Örnekleme/gözlem birimi: Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması’nda örnekleme/gözlem  birimi girişimdir.
     
Tahmin boyutu: Araştırmanın girişim bazında girişimin büyüklüğü ve ekonomik faaliyeti ayrımında tahmin vermek üzere planlanmıştır. Tahmin boyutuna göre tabakalama değişkenleri aşağıda verilmiştir:

Girişimin büyüklüğü; 10-19, 20-49, 50-249, 250-499, 500-999 ve 1000 ve daha fazla çalışana sahip girişimler şeklindedir.

Girişimin ekonomik faaliyet kapsamı, Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’ye göredir.

Örnekleme yöntemi: 2010 Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması’nda tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Veri derleme yöntemi: Kağıt ortamında soru kağıtları ile yüz yüze görüşme esasına dayalıdır. Bölge Müdürlüklerinde web tabanlı veri giriş sistemi ile veri girişi yapılmıştır.

 

Yukarı