Soru Kağıdı

İş Sektörü Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri soru kağıdı 11 sorudan oluşmaktadır.

Soru kağıdının birinci sorusunda girişimin yıllık çalışma süresi sorgulanırken, girişimde çalışan ortalama kişi sayısı şubat, mayıs, ağustos ve kasım ayları için soru ikide ve girişimde kişi başı ortalama günlük çalışma süresi ise soru üçte sorgulanmaktadır.

Soru kağıdında bölüm 2’de çevresel faaliyet konusu ve istihdam bilgileri alınmaktadır. Girişimin ilgili yılda faaliyette bulunduğu çevresel konular soru 4’te belirtilmiştir. Bu kapsamda

 • Dış ortam havasını ve iklimi koruma
 • Atıksu yönetimi
 • Atık yönetimi
 • Toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması
 • Gürültü ve vibrasyonun azaltılması
 • Biyoçeşitlilik ve peyzajın korunması
 • Radyasyona karşı koruma
 • Çevresel araştırma ve geliştirme
 • Diğer çevre koruma faaliyetleri

girişimin muhtemel çevre koruma faaliyetleridir.

5. soruda girişimin çevresel faaliyetlerde çalışan sayısı, günlük ve yıllık ortalama süreleri belirtilmektedir. Burada

 • Çevresel istihdam belirtilirken; mükerrerliği önlemek amacıyla birden fazla çevresel konu ile ilgili çalışan personel, sadece yıl içinde en uzun süre çalıştığı çevresel konu ile ilgili satırda belirtilmelidir.
 • Girişimin danışmanlık hizmeti aldığı firmaya ait elemanlar belirtilmemelidir.
 • Girişim adına faaliyet gösteren taşeron firmaya ait elemanlar belirtilmemelidir.

Bu çerçevede çevresel konulara göre çevresel faaliyetlerde çalışan personele ilişkin;

 • Toplam kişi sayısı
 • Kadın kişi sayısı
 • Kadın günlük ortalama çalışma süresi (saat/gün)
 • Kadın yıllık ortalama çalışma süresi (gün/yıl)
 • Erkek kişi sayısı
 • Erkek günlük ortalama çalışma süresi (saat/gün)
 • Erkek yıllık ortalama çalışma süresi (gün/yıl)

bilgileri derlenmektedir.

Bu personellere yapılan yıllık toplam personel ödemeleri ise

 • Personele yapılan brüt ödemeler
 • İşveren sosyal güvenlik ödemeleri
 • İhbar tazminatı
 • Kıdem tazminatı
 • Toplam ödeme

ayrıntısında sorgulanmaktadır.

Soru kağıdının üçüncü bölümünde girişimlerin çevresel harcamaları derlenmektedir. Bu kapsamda yedinci soru da CEPA ayrıntısında cari, yatırım ve toplam harcamaları ile

 • Baca gazı arıtma sistemi
 • Evsel / endüstriyel atıksu arıtma tesisi
 • Atıksu / arıtma çamurundan metal vb. maddelerin geri kazanım tesisi
 • Atık geri kazanım ve bertaraf tesisi
 • Gürültü ve vibrasyon önleyici yapı/ekipman

konularında girişimin tesisinin olup olmadığı varsa kaç adet tesisinin olduğu sorgulanmaktadır. Ek olarak cari harcamaların hizmet alımı harcamaları ve ekipman, sarf malzeme alımları, enerji kullanımı vb. harcamalar ayrıntısında sorgulandığı belirtilmelidir.

Çevresel harcamaların sorgulandığı bir diğer soruda, soru 8’de, ise girişimin ilgili yılda ödediği çevre temizlik vergisi miktarı sorulmaktadır. Girişimin çevre temizlik vergisi ödememesi durumunda ise ödememe gerekçesi sorulmaktadır.

Son olarak soru kağıdının dördüncü bölümünde girişimin çevresel gelirlerine ilişkin bilgiler derlenmektedir. Bu bölüm 3 sorudan oluşmaktadır:

 • Soru 9’da girişimin ilgili yılda atık ve/veya hurda satışından elde ettiği gelirler
 • Soru 10’da girişimin çevresel faaliyetlerden açığa çıkan yan ürünlerden elde ettiği gelirler
 • Soru 11’de ise girişimin verdiği çevresel hizmetlerden dolayı elde ettiği gelirler belirtilmektedir.

Girişimin yan ürünleri

 • Bacagazı desülfürizasyon vb. çevresel faaliyetler sonucu oluşan alçı
 • Atıkların yakılması veya biyogazdan (CH4) üretilen enerji
 • Atıksudan veya arıtma çamurundan geri kazanılan metal vb. maddeler
 • Diğer yan ürünler

ayrıntısındayken, girişimin verdiği çevresel hizmetler

 • Diğer girişimlerin, yerleşim yerlerinin vb. atıksularının arıtımından elde edilen gelirler
 • Diğer girişimlerin, yerleşim yerlerinin vb. atıklarının toplanması, taşınması ve bertarafından elde edilen gelirler
 • Atık malzemelerden üretilen hammadde/ürün satış geliri (Geri dönüşüm) (Ör; atık plastiklerden leğen, naylon poşet üretimi, hurda metallerin hammaddeye dönüştürülmesi)
 • Diğer çevresel hizmetler

ayrıntısında sorgulanmaktadır.

Yukarı