Örnekleme Tasarımı

Çocuk işgücü anketleri, hanehalkı işgücü anketi için örneğe seçilen hanehalklarında uygulanmış olduğundan, örnek tasarımı işgücü anketinin örnek tasarımına dayanmaktadır.

Hanehalkı işgücü araştırmasının örnek tasarımı 3’er aylık dönemlerde ve her ay alan uygulaması yapılabilecek şekilde 5 yıl üzerinden tasarlanmıştır. Örnek tasarımı yıllık bazda oturtulmuş olup, yıllık tahmin hedefi Türkiye, kent, kır, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 1 (kır, kent ayrımında) ve Düzey 2’dir. Dönemsel tahminler ise Türkiye, kent ve kır düzeyinde hedeflenmiştir. Nüfus grubu tabakalaması içsel tabakalama kriteri olarak kullanılmıştır.        

Hesaplanan yıllık örnek hacmi 169 440, dönemlik ise 42 360 hanedir.

Toplam olarak yıllık bazda oturtulan örnek tasarımı her biri tüm Türkiye'yi temsil eden 27 alt örnekten oluşturulmuştur ve her dönemde 8 alt örnek aktif olarak kullanılacak şekilde bir rotasyon deseni planlanmıştır. Her alt örnekte 353 blok (küme) bulunmaktadır. Seçilen her bir bloktan 30 adres seçilmiş ve seçilen adresler iki sete bölünmüştür.

Örnekleme yöntemi: Anketin örnekleme yöntemi iki aşamalı tabakalı küme örneklemesidir.

Ağırlıklandırma

Örnekleme sonucu elde edilen veri setinden kitleyi temsil edecek değerlere ulaşabilmek için ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirilir. Alan uygulaması sonucu elde edilen veri seti dikkate alınarak, nihai ağırlıklara ulaşılması aşamalarında sırası ile tasarım ağırlıkları, cevapsızlık düzeltmeleri, dışsal dağılım kontrolleri ve budama (Raking ratio metodu ve trimming) kullanılarak İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2 kır-kent, yaş grubu, cinsiyet  bazında yapılmış  ve en son aşamada ise nihai düzeltme katsayısı çarpan olarak kullanılmıştır.

2006 Çocuk İşgücü Anketi sonuçları, 2012 yılı sonuçları ile karşılaştırılabilmesi amacıyla 2008 bazlı nüfus projeksiyonlarına  göre yeniden revize edilmiştir. Dolayısıyla daha önce yayımlanmış olan sonuçlar ile özellikle alt ayrıntıda bazı farklılıklar söz konusu olabilir.

Referans ve Uygulama Dönemi

Referans dönemi: Ekim, Kasım ve Aralık aylarının, Pazartesi ile başlayan, Pazar ile biten ilk haftası referans dönemi olarak alınmıştır.

Anketin uygulama ayları ve referans dönemleri

Uygulama ayları

Referans dönemi

Ekim

1-7 Ekim 2012

Kasım

5-11 Kasım 2012

Aralık

3-9 Aralık 2012

 

Uygulama dönemi: Anket, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında referans haftasını takip eden 2-3 hafta içinde uygulanmıştır.

Veri Derleme Yöntemi

Ankette örnek hanehalklarındaki fertlerin tüm bilgileri, alanda yüzyüze görüşme yöntemiyle ve dizüstü bilgisayar kullanılarak, bilgisayar destekli kişisel görüşme yöntemi (CAPI) ile derlenmiştir.

Alan Uygulaması ve Cevapsızlık Oranı

Cevapsızlık oranı, gerçek cevapsızlık nedenlerinin (hanehalkı evde bulunamadı, hanehalkı görüşmeyi reddetti, hanehallkı ile iletişim kurulamadı ve konutta kimse oturmuyor), toplam örnek hacminden çerçeve hataları veya uygun olmayan birimler (örnek adres işyeri, inşaat, boş arsa vs. ve adres bulunamadı) düşüldükten sonra elde edilen hane sayısına oranlanması şeklinde hesaplanmaktadır.

Yukarı