Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması Mikro Veri Seti, 2014
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, kadınların yaşadığı aile içi şiddetin yaygınlığı, şiddet biçimleri, neden ve sonuçları ile risk faktörlerinin anlaşılması amacıyla ülke çapında yürütülmüş en kapsamlı araştırmadır. Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizde şiddetle mücadele için gerekli temel ve ayrıntılı güncel bilgileri elde etmektir. Bu alanda ülke genelini temsil eden ve Resmi İstatistik Programına dahil edilen ilk araştırma 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri’nin içinde olduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülmüştür. 2014 yılında yürütülen “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” ise benzer biçimde ülke genelini temsil eden ikinci araştırmadır. Niceliksel araştırma örneği Türkiye, 12 coğrafi bölge ve kır-kent yerleşim alanlarını temsil edecek şekilde 15 084 haneden oluşmuş olup 2014 yılında, bu haneler eğitilmiş görüşmeciler tarafından ziyaret edilerek, evlenmiş ve 15-59 yaşlar arasındaki kadınlarla yüz yüze görüşülmüştür. Bu araştırmadan elde edilen veriler, kadınlara yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılacak müdahalelerin planlanmasının yanında, insan hakları ihlalinin bu en kötü şekli mücadelede Türkiye’nin sağladığı gelişmeleri takip etmek için de bir dayanak oluşturulmasında oldukça önemli olacaktır.
Periyot : Düzensiz
ISSN / ISBN : - / 978-975-19- 6494-6
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 0
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     0 TL / 0 $     Index    16/12/2015
 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2014
Yayın iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 2014 yılına ilişkin hanehalkı yaşam koşulları, bireysel mutlululuk ve memnuniyet, kamu hizmetlerinden memnuniyet, beklenti, kişisel gelişim ve umut, değerler ve Avrupa Birliği’ne bakış ile ilgili grafikler ve tablolar yer almaktadır. İkinci bölümde ise, 2003-2014 yıllarına ait bilgiler zaman serisi şeklinde verilmektedir.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : 1304-7272 / 978-975-19-6367-3
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 89
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     5 TL / 10 $     Index    03/07/2015
Yayını indir
 

Yaşam Memnuniyeti Araştırması Mikro Veri Seti, 2014
2014 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması yıllık mikro verilerinin yer aldığı bu CD, hane ve fert ayrımında ham verileri, tablolaştırılmış özet sonuçları, metodolojik bilgi ve CD'nin kullanım esaslarına ilişkin açıklamaları içermektedir. CD'de yer alan mikro veriler kullanılarak, veri setinde yer alan değişkenlere ilişkin çapraz tablolar üretilebileceği gibi, çeşitli istatistiksel analizlerin yapılması da mümkündür. İlki 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi’nde ek bir modül olarak uygulanan 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapıldı. Yaşam Memnuniyeti Araştırması yıllık sonuçları ile Türkiye toplamı ve il düzeyinde tahminler verilebilmektedir.
Periyot : Yıllık
ISSN / ISBN : Yok / 978-975-19-6359-8
Dil : Türkçe
Sayfa Sayısı : 0
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     100 TL / 70 $     Index    18/06/2015
 

Nüfus ve Konut Araştırması Mikro Veri Seti, 2011
Ülkemizde, yerleşim yerlerine göre nüfus büyüklüklerinin tespit edilmesi, nüfusun demografik, sosyal ve ekonomik nitelikleri ile hanehalklarının ikamet ettiği konutlara ilişkin bilgilerin elde edilmesi amacıyla her on yılda bir nüfus sayımı yapılmaktadır. 2011 Nüfus ve Konut Araştırması (NKA), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden elde edilemeyen; işgücü, istihdam ve işsizlik, göç nedeni, engellilik ve bina-konut nitelikleri gibi bilgileri il düzeyinde sağlamak amacıyla, karma yöntemle (idari kayıtlara dayalı geniş çaplı örneklem araştırması), nüfus sayımları kapsamında yapılmıştır. Araştırmanın mikro verisi TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla kullanıcılara sunulmaktadır. Bu CD’de, mikro veri kullanıcılarının ihtiyaç duyacakları; 2011 NKA mikro verisi kullanımına ilişkin sözleşme bilgileri, veri kılavuzu, meta veri, özet tablolar, tablo ölçütleri ve ilgili linkler yer almaktadır.
Periyot : Düzensiz
ISSN / ISBN : - / 978-975-19-6356-7
Dil : Türkçe - İngilizce
Sayfa Sayısı : 0
Kurum Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Format & Fiyat :     100 TL / 70 $     Index    08/06/2015

Bu konu başlığı altında 26 yayın bulundu.
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7

Sitemizin ideal görünümü için tarayıcınızın güncel sürümünü kullanmanızı öneririz.